Máster/Especialista en Auditoría e Contabilidade

Máster/especialista

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: MX072101

Inicio e fin

08/10/2021 – 23/07/2022

Modalidade

Presencial

Duración

625 horas

Campus

Vigo

35 prazas

 

Descrición

Este Máster/Especialista, en colaboración con importantes firmas de auditoría, leva 19 edicións achegando a estudantes á profesión de auditoría, unha das principais saídas dos titulados en ADE e Economía, pero tamén é habitual contar con persoas doutros ámbitos que buscan reciclarse, así como quen busca unha formación contable actualizada de máxima calidade (200 horas) e funha formación impartida por persoal altamente cualificado das propias firmas auditoras (150 horas).

É un título propio da Universidade de Vigo, con validez en todo o territorio nacional e homologado polo Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (ICAC) como programa de formación teórica para o acceso ao Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC).
Actualmente, para ser Auditor é necesario superar un exame teórico (no programa, explicamos os exercicios procedentes de exames anteriores) e o exame práctico. Para ser admitido neste exame práctico requírese demostrar tres anos de experiencia profesional cun auditor e normalmente consiste nun caso completo de auditoría. Estes exames celébranse os anos impares. Máis información en https://www.icac.gob.es/

O programa ofrece prácticas remuneradas que permitirán financiar o importe do máster/especialista aos seus egresados. Ditas prácticas en auditoría adoitan comezar en xaneiro e finalizar en xullo, cunha remuneración mínima recomendada de 600 euros mensuais con cotización á Seguridade Social.  Ademais, aqueles estudantes que estean a traballar, poderán informarse da posibilidade de financiarse a través dun Plan Individual de Formación (PIF) via deducións na Seguridade Social da empresa.

Outra vantaxe radica en que para matricularse non require ter o título de graduado, aínda que sí é necesario, para obter o Título de Máster/Especialista en Auditoría e Contabilidade unha vez finalizado o curso (os non graduados poden solicitar o Título de Especialista).

En setembro, convocarase a todos os prerexistrados a unha reunión informativa para explicar en detalle todos os aspectos do programa e resolver dúbidas.

 

Director/a académico

Ricardo Miguel Diéguez Ferreiro e Jorge Eduardo Vila Biglieri
986 813536 | masterauditoria@uvigo.es

Entidade organizadora

Departamento de Economía Financeira e Contabilidade
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Período de preinscrición:

02/08/2021 – 10/09/2021

Período de matrícula:

13/09/2021 – 30/09/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

350 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

275 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
3.325 € 3.325 € 3.325 €

 

Obxectivos

O obxectivo deste Máster/Especialista en Auditoría e Contabilidade é formar ás persoas que queiran acceder ao REXISTRO OFICIAL de AUDITORES de CONTAS nos coñecementos teóricos das materias recollidas no artigo 7.4 da Lei 12/2010 de Auditoría de Contas. A Lei 22/2015 que entrou en vigor o 17 de xuño de 2016 recólleas no seu artigo 9.2. c.

O Máster/Especialista tamén pretende lograr unha especialización profesional para aquelas persoas que desexen afondar e especializarse no campo da auditoría e a contabilidade e que por razóns da súa procedencia académica non a obtiveran.

O Máster comprende a totalidade das materias recollidas nos módulos do Bloque I, aos que se fai referencia no Anexo A de a Resolución do 12 de xuño de 2012, do ICAC, sobre as condicións que deben cumprir os programas de formación teórica de auditores, a que se refire o artigo 34 o Regulamento que desenvolve o texto refundido da Lei de Auditoría de Contas, para a súa homologación. Está prevista a petición de homologación da XIX edición, xa que é unha continuación da XVIII que foi homologada como programa de ensino teórico de auditores polo ICAC, con data de 18 de xullo de 2019.

Ademais, este Máster ten un indubidable interese profesional, dada a variedade de materias que abarca. En relación ao terreo contable é patente a evolución cara a requisitos cada vez máis esixentes por parte dos reguladores contables, existindo actualmente unha gran demanda de profesionais con coñecementos profundos, tanto nas implicacións dos estándares internacionais de contabilidade (NIIF), de obrigado cumprimento en grupos consolidados de empresas que cotizan en mercados desde 2005, como nas do Plan Xeral de Contabilidade (2007), que supón entre outras novidades a adaptación da normativa contable española á normativa internacional. Neste sentido, débese destacar a recente creación de Rexistro de Expertos Contables Acreditados do Consello Xeral de Economistas e do Instituto de Censores Xurados de Contas, cuxo primeiro exame de acceso realizouse no ano 2015. Os contidos do Máster/Curso de Especialista cobren a maioría das materias obxecto do citado exame, permitindo por tanto aos interesados a preparación do mesmo.

Preténdese ofrecer un título propio, con ampla demanda no mercado, no campo da auditoría de contas e da contabilidade, ao mesmo tempo que se logra unha actualización dos coñecementos e mellora da formación dos profesionais xa dedicados a esta actividade, que sofre, de forma continuada, importantes cambios. Para iso achegaranse explicacións tanto de contido teórico como práctico, co obxecto de obter unha utilidade que permita a aplicación inmediata dos coñecementos adquiridos polo alumno.

Competencias

En conformidade cos obxectivos do Máster en Auditoría e Contabilidade da Universidade de Vigo, as competencias que adquiren os estudantes que o cursen desagréganse en competencias xerais e específicas. Ditas competencias elaboráronse tendo en conta as competencias básicas detalladas no Anexo I, 3.3, do Real Decreto 861/2010 que modifica o Real Decreto 1393/2007, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais; e as que figuran no Art. 7 do Real Decreto 1027/2011, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES).

Relación de competencias básicas que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos (establecidas polo RD 861/2010):

 • Competencia Básica 1 (CB1): Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
 • Competencia Básica 2 (CB2): Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • Competencia Básica 3 (CB3): Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • Competencia Básica 4 (CB4): Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
 • Competencia Básica 5 (CB5): Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.

Relación de competencias xerais que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos.

 • Competencia Xeral 1 ( CG1): Que os estudantes sexan capaces da apreciación da contorna. Comprensión das organizacións e do contexto no que operan. Comprender e ter experiencia sobre novos contextos, culturas diversas, cuestións de natureza global e contornas cambiantes. Capacidade de aplicar capacidades estratéxicas avanzadas en contextos novos, cambiantes globalizados ou multidisciplinares. Compromiso ético e reflexión sobre a responsabilidade coa sociedade e o desenvolvemento sostible.
 • Competencia Xeral 2 ( CG2): Aplicar os coñecementos adquiridos a futuras situacións profesionais e desenvolver competencias relacionadas coa elaboración e defensa de argumentos e resolución de problemas dentro da área da auditoría e a contabilidade. Capacidade de reflexión a partir da integración de aprendizaxes en diferentes áreas para saber abordar situacións complexas de maneira global.
 • Competencia Xeral 3 ( CG3): Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. Análise, síntese e resolución de problemas en situación de incerteza e información limitada.
 • Competencia Xeral 4 ( CG4): Capacidade de comunicación. Poder transmitir ideas, información, problemas e situacións ao público tanto especializado como non especializado.
 • Competencia Xeral 5 ( CG5): Desenvolver aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. Capacidade de integrar experiencia profesional previa e os coñecementos adquiridos de forma auto dirixida e autónoma para a resolución de situacións complexas.
 • Competencia Xeral 6 ( CG6): Habilidades interpersoais. Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planificación e comportamento, motivación e iniciativa tanto individual como con grupos.
 • Competencia Xeral 7 ( CG7): Capacidade de liderado, incluíndo empatía co resto de persoas. Independencia e capacidade para actuar de forma autónoma.

As competencias específicas do Máster en Auditoría e Contabilidade da Universidade de Vigo, comprenden a comprensión de diversos aspectos da auditoria e da contabilidade, a súa aplicación práctica, así como a capacidade de comunicar o resultado final da auditoría baseadas nunha análise rigorosa do traballo realizado e do coñecemento das normas técnicas.

Relación de competencias específicas que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos:

 • Competencia Específica 1 (CE1): Conceptos e procesos fundamentais relacionados coa auditoría, incluíndo o marco económico e legal que regula as actividades de auditoría de contas e a súa correspondente normativa, nacional e internacional, incluíndo os requisitos que debe observar o auditor para o desenvolvemento do seu traballo con compromiso ético e social.
 • Competencia Específica 2 (CE2): Conceptos e procesos fundamentais relacionados coa contabilidade, incluíndo o marco económico e legal que regula as actividades da contabilidade e o seu correspondente normativa, nacional e internacional. Ser capaces de comprender os distintos niveis normativos que regulan a emisión de información contable por parte das empresas fundamentalmente o modelo do IASB adoptado pola UE e desenvolvido polo ICAC.
 • Competencia Específica 3 (CE3): Diferenciar e comprender as distintas fases do traballo de auditoría, que permitirán realizar a análise previa, avaliación dos sistemas de control interno, identificar riscos e proceder ao posterior proceso de planificación e programación do traballo.
 • Competencia Específica 4 (CE4): Coñecemento e comprensión dos procedementos de auditoría que permitan obter a evidencia necesaria sobre a información económica – financeira elaborada pola entidade.
 • Competencia Específica 5 (CE5): Execución e documentación do programa de auditoría.
 • Competencia Específica 6 (CE6): Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación económico – financeira e previsible evolución dunha empresa. Coñecer e comprender as implicacións económicas dos distintos modos de rexistrar contablemente as transaccións económicas.
 • Competencia Específica 7 (CE7): Solucionar de maneira efectiva problemas e tomar decisións utilizando métodos contables apropiados
 • Competencia Específica 8 (CE8): Ser capaz de redactar informes de auditoría e informes referidos aos traballos de revisión e verificación das contas anuais e doutros estados contables da empresa.
 • Competencia Específica 9 (CE9): Ser capaz de identificar e analizar os requisitos que ha de reunir a información contable. Elaboración das contas anuais e outros estados contables da empresa. Redactar informes de contabilidade sobre os mesmos.
 • Competencia Específica 10 (CE10): Conceptos relacionados coas combinacións de negocios e o seu marco económico – legal. Coñecer e comprender as implicacións económicas da problemática contable de fusiónelas absorcións e escisións de empresas.
 • Competencia Específica 11 (CE11): Conceptos relacionados coa consolidación e normas relativas á formulación da contas consolidada, que lle permitan ao alumno comprender e aplicar estes coñecementos á elaboración das contas anuais consolidadas por parte dos grupos de empresas.
 • Competencia Específica 12 (CE12): Comprender o fundamento do dereito concursal como mecanismo xeral de cesamento nas actividades empresariais e o papel da información contable neste. Coñecemento da problemática contable das situacións concursais.
 • Competencia Específica 13 (CE13): Coñecemento do proceso de adopción das NIIF, a súa incorporación á normativa da UE e comprensión e dominio das NIIF que non se incorporaron á normativa española ou que o fixeran cun desenvolvemento mínimo.
 • Competencia Específica 14 (CE14): Comprensión, interpretación, análise e proxección dos estados financeiros, tendo en conta as súas limitacións na práctica, así como a elaboración de informes.
 • Competencia Específica 15 (CE15): Conceptos fundamentais relacionados cos sistemas de información para a xestión e coñecemento dos modelos de cálculo de custos, todo iso dentro do proceso de planificación e control de xestión da empresa. Ser capaces de analizar a creación de valor. Detectar problemas e propoñer solucións nas distintas áreas da xestión operativa da empresa.
 • Competencia Específica 16 (CE16): Tomar decisións estratéxicas utilizando a información económico – financeira dispoñible.
 • Competencia Específica 17 (CE17): Elaborar orzamentos e estados previsionales para as diferentes áreas funcionais da empresa.

 

Relación de competencias transversais que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos:

 • Competencia Transversal 1 ( CT1): Aplicar os coñecementos á práctica. Sabe utilizar os coñecementos adquiridos na consecución dun obxectivo concreto, por exemplo a resolución dun exercicio ou a discusión dun caso práctico.
 • Competencia Transversal 2 ( CT2): Buscar información e investigar. Tenta localizar ou atopar información utilizando diferentes fontes (bases de datos, medios de comunicación, manuais, etc.) e estudar a fondo esa información.
 • Competencia Transversal 3 ( CT3): Usar tecnoloxías da información e as telecomunicacións. Empregar e desenvolverse #se ben cos medios tecnolóxicos ao seu alcance (campus virtual, internet, aplicacións informáticas, etc.).
 • Competencia Transversal 4 ( CT4): Capacidade de traballo en equipo
 • Competencia Transversal 5 ( CT5): Adaptación ao cambio. Que os estudantes sexan capaces de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenvolvemento de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao seu ámbito profesional

 

Destinatarios

De acordo co establecido no regulamento de títulos propios da Universidade de Vigo, no seu artº 9 e 10 está orientado a:

MÁSTER:
Titulados Universitarios

ESPECIALISTA:
Titulados universitarios de primeiro e segundo ciclo así como aos alumnos dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados e profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.
Ao Máster-Especialista poderá acceder calquera alumno que reúna os requisitos establecidos nos artigos 9 ó 10 do regulamento de títulos propios da Universidade de Vigo, con todo está especialmente dirixido aos graduados en ADE e Economía, así como a licenciados en Ciencias Económicas e Empresariais, licenciados en Dereito Económico e Licenciados en Dereito ou equivalentes; así como diplomados en Ciencias Empresariais e diplomados en Relacións Laborais. Respecto a os títulos oficiais de grao e para os efectos de dispénsa das materias dos módulos II.1, II.2 e II.3, do Anexo A: Bloques, módulos e materias de formación teórica da resolución do 12 de xuño de 2012, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se regulan os criterios xerais de dispensa correspondentes á realización dos cursos de formación teórica (…), a dirección do master solicitou a homologación dos graos en ADE e Economía da Universidade de Vigo, como se pode consultar en
https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2020-12/Grado%20en%20Economia%20de%20la%20Universidad%20de%20Vigo.pdf
https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2020-12/Grado%20en%20Administracion%20y%20Direccion%20de%20Empresas%20de%20la%20Universidad%20de%20Vigo.pdf

Para a obtención do Título Máster/Especialista en Auditoría e Contabilidade deberán cursarse obrigatoriamente as materias do módulo de Contabilidade e do módulo de Auditoría, así como a realización das prácticas en firmas de Auditoría, realización de traballos en empresas na área da auditoria e contabilidade ou Proxecto Académico.

 

Condicións de acceso

Para acceder ao título de Máster:

 1. Titulados/ as universitarios

Para acceder ao título de Especialista:

 1. Titulados/ as universitarios
 2. Alumnos/ as dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados
 3. Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

 

Criterios de selección

Os alumnos que desexen matricularse, formalizarán o modelo de preinscrición presente na páxina web do master http://fccee.uvigo.es/master- Auditoria.html.
Con todas as solicitudes recibidas, o comité de admisión que estará composto por tres profesores do curso e o director do mesmo, emitirá relación de admitidos e excluídos.
MODALIDADE ÚNICA DE MATRÍCULA:
Master e curso de especialista completo. Módulos de Contabilidade, Auditoría e prácticas de Auditoría.
Custo de Matricula: 3.500€
Bolsa (5%): 175€
Custo neto de matrícula: 3.325€

 

Calendario

Módulo de Auditoría

 • Venres de 16:00 ata 21:00
 • Sábados de 9:00 horas ata 14:00 horas

Durante os meses de marzo do 2021 a xullo de 2021

Módulo de Contabilidade

 • Venres de 16:00 ata 21:00
 • Sábados de 9:00 horas ata 14:00 horas

Durante os meses de outubro do 2020 a marzo 2021

Módulo Prácticas de Auditoria

O módulo práctico será realizado en función das dispoñibilidades horarias do despacho profesional onde se realicen as prácticas e das dispoñibilidades horarias do alumno e do titor do Máster. Realizarase entre os meses de outubro de 2020 e Julio de 2021

O módulo titorías realizarase nos despachos dos profesores encargados do mesmo nas Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais do Campus de Vigo, durante a duración do Máster. Realizarase unha proba de aptitude por escrito ao final de cada módulo.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

MÓDULO DE CONTABILIDADE I.

Contabilidade Financeira I. Marco normativo do PGC. (7 créditos)

Contabilidade Financeira II. Outros marcos normativos. (2,3 créditos)

Normas internacionais de información financeira. (2,3 créditos)

Contabilidade de situacións extraordinarias na empresa. (2,1 créditos)

Consolidación de estados financeiros. (2,1 créditos)

Análise de estados financeiros e valoración de empresas. (2,1 créditos)

Contabilidade analítica de custos e contabilidade de xestión. (2,1 créditos)

MÓDULO DE AUDITORÍA II.

Regulación e proceso da auditoría de contas. NIA-E (2,1 créditos)

Principios xerais e responsabilidades NIA-E serie 200 (2,1 créditos)

Avaliación do risco e resposta aos riscos relevantes. NIA-E serie 300 e 400 (3 créditos)

Evidencia en auditoría. NIA-E serie 500 (2,1 créditos)

Utilización do traballo doutros NIA-E serie 600 (1,5 créditos)

Conclusións e informe de auditoría. Auditoría dun único estado financeiro. NIA-E 805 e serie 700 (2,1 créditos)

Outra normativa aplicable (2,1 créditos)

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

PRÁCTICAS DE AUDITORÍA OU PROXECTO ACADÉMICO

Profesores responsables de coordinación das prácticas pola Universidade de Vigo: Ricardo M. Diéguez Ferreiro e Jorge Vila Biglieri.

O alumno do Máster/Especialista en Contabilidade e Auditoría terá que realizar obrigatoriamente 275 horas (27,5 créditos) no módulo práctico. O módulo práctico consistirá na realización de prácticas en empresas de auditoría ou asesorías, ou a realización dun proxecto académico que verse sobre a auditoría, cunha dedicación equivalente a 27,5 créditos. O módulo práctico será validado para aqueles alumnos que xa se atopen traballando nunha empresa de auditoría rexistrada no ROAC, e previa certificación da mesma ou traballo equivalente. As prácticas realizásense exclusivamente en despachos profesionais de auditores de contas ou firmas de auditoría ou asesorias e realizaranse con posterioridade ou durante a realización do módulo de auditoría. Sempre serán compatibles co horario lectivo do máster.

As prácticas realizásense de acordo coas dispoñibilidades horarias das empresas colaboradoras e os alumnos pasarán previamente por unha selección por parte dos colaboradores. Os cales achegasen un detalle dos traballos de auditoría e contabilidade que se lle van a asignar ao alumno do curso e ao finalizalas emitirá unha avaliación do alumno.

Aqueles alumnos que non resulten seleccionados por ningún profesional da auditoría ou que se atopen desenvolvendo actividade profesional fóra do ámbito da auditoría e resulte incompatible a realización de práctica en despachos profesionais terán que realizar obrigatoriamente o proxecto académico cunha equivalencia de 27,5 créditos, sobre un tema relacionado coa auditoría.

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 3.325 €.  
O pagamento farase  preferiblemente mediante pago por tarxeta ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademais do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Sistema de avaliación

Dado o contido teórico-práctico da maioría de materias que compoñen o programa do curso de formación teórica, as explicacións teóricas dos contidos de cada materia, complementaranse co comentario, discusión e resolución de casos e supostos prácticos co fin de introducir ao candidato a auditor na problemática sobre a que versará o seu labor como técnico.
Polo que respecta ao módulo práctico de auditoría, consistirá en realizar un período de prácticas en empresas de auditoría ou auditores ejercientes rexistrados no R.O.A. C. Con todo, aqueles alumnos que non realizan as prácticas poderán validalas de acordo co expresado no apartado de xustificación social desta memoria.
A dirección do master efectuará un control sistemático de asistencia e abrirá un expediente académico a cada alumno no que se fará constar o seu nivel de asistencia e as cualificacións que obtivese na avaliación de cada nivel de contidos.
Á finalización de cada módulo os alumnos someteranse a un exame comprensivo da materia do devandito módulo. A nota final será a media ponderada (polo número de créditos) de todos os módulos, tendo a cualificación de aptos os que superen o cincuenta por cento.

 

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de ESPECIALISTA expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse á Servizo de Posgrao, Edificio Filomena Dato, 2º Andar, 36310-Campus Lagoas Marcosende posgrao@uvigo.es,  para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123, 10 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.