Curso de formación en intelixencia artificial con deep learning

Curso de Formación

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: F3122005

Inicio e fin

19/02/2021 – 30/04/2021

Modalidade

Semipresencial

Duración

53 horas

Campus

Vigo

30 prazas

 

Descrición

A revolución do Deep Learning ou aprendizaxe profunda tróuxonos coches autónomos, tradutores automáticos, conversacións fluídas con Siri e Alexa e enormes beneficios nos mercado bolsistas. As redes neuronais poden xogar ao póker, ao xadrez ou ao go mellor que os campións mundiais. En suma, estamos ante a que probablemente sexa a tecnoloxía máis disruptiva na economía actual e de futuro. Este curso nunha introdución práctica ao Deep Learning, onde, ademais das técnicas de preparación da información, presentaranse os compoñentes fundamentais dunha rede neuronal, os procesos de deseño e adestramento da rede, así como a súa avaliación.

 

Director/a académico

986812200 | sdetsei@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola de Enxeñaría Industrial
C/ Maxwell, s/n – Campus As Lagoas-Marcosende – 36310 Vigo

Período de preinscrición:

18/11/2020 – 17/02/2021

Período de matrícula:

01/12/2020 – 17/02/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

32 horas

Docencia non presencial

21 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición
Escola de Enxeñaría Industrial.
Campus Universitario As Lagoas – Marcosende (Vigo).

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
220,00 € 220,00 € 220,00 €

 

Obxectivos

Este curso capacitará ao alumno para deseñar, adestrar e avaliar redes neuronais en procesos típicos de clasificación e regresión. Tamén se presentarán os fundamentos de arquitecturas máis avanzadas: CNN, RNN, autoencoders, etc.

 

Destinatarios

Alumnos ou profesionais interesados en introducirse no mundo do Deep Learning.

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

 

Criterios de selección

Conocimientos básicos de programación en cualquier lenguaje.

 

Calendario

Clases de 16h a 20h, los viernes del 19 de febrero al 12 de marzo de 2021 y del 9 al 30 de abril de 2021. La parte no presencial son representa 21 de trabajo. Si la pandemia de COVID-19 impidiese la celebración presencial del curso, éste se impartiría en streaming manteniendo los mismos horarios y calendario.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS: Programación Básica para Deep LearningInstalación de ferramentas: Google colab, VS Code, Anaconda, paquetes.Conceptos básicos de Python, cuadrillas, numpy e matplotlib. Keras.Conceptos Básicos e Compoñentes dunha Rede NeuronalInroducción: Tipos de aprendizaxe. Perceptrón.Funcións de activación.Capas. Capas densas. Redes neuronais de capa única e profundas.Funcións de perda e de custo.Adestramento de Redes NeuronalesTasa de aprendizaxe. Optimizadores. Datasets. Sobreajuste e subajuste. Regularización.Deseño e Avaliación da Rede NeuronalSelección de pesos iniciais, optimizador, taxa de aprendizaxe e función de perdas. Inicialización de hiperparámetros. Deseño da rede.Rendemento: matriz de confución, curvas ROC, Curvas Precisión- SensibilidadPreparación dos datos.Aprendizaxe por transferencia.Arquitecturas: CNN, autoencoders, RNN, LSTM, GRU, GAN. Proceso de deseño dunha rede neuronal. MÓDULOS PRÁCTICOS: ProgramaciónPython básico.Dicionarios.Cuadrillas. Numpy. Matplotlib.Construción de Redes Neuronais con KerasRegresión. Clasificiación.Funcións de activación.Adestramento de Redes Neuronais con KerasOptimizadores.Preparación e estandarización dos datos.Regularización. Early stopping. Reentrenamiento de modelos. Inicialización de pesos.Normalización por lotes.

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 220 €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de 110 €. O pagamento farase efectivo mediante pago con tarxeta na plataforma Bubela ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Profesorado

  • Amador Rodríguez Diéguez

 

Sistema de avaliación

Evaluación continua por parte del profesor

 

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato, 2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 – VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 811 950 – 816 554
E-mail: posgrao@uvigo.es / negociado.formacionpermanente@uvigo.es