Curso de formación en Introdución á bolsa

Curso de Formación

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: F3062107

Inicio e fin

25/10/2021 – 04/11/2021

Modalidade

Presencial

Duración

30 horas

Campus

Vigo

85 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986 813748; 986 813975; 986 813731 | sdeueev@uvigo.es

Entidade organizadora

E.U.E. EMPRESARIAIS DE VIGO
R/ Torrecedeira, 10 – 36208 VIGO

Período de preinscrición:

13/09/2021 – 25/10/2021

Período de matrícula:

13/09/2021 – 25/10/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

30 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
100,00 € 100,00 € 120,00 €

 

Destinatarios

O presente curso, vai dirixido a titulados universitarios de 1º e 2º ciclo, alumnos da universidade e profesionais directamente relacionados coa especialidade –temas bolsistas – a condición de que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios. De forma excepcional sempre que non superen o 50% do total de alumnos do curso, poderán ser admitidos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan devanditos requisitos. Tal e como se fixo mención previamente, o destinatario principal sería o daquelas titulacións nas que se impartise os coñecementos relacionados coa análise bolsista; por iso parece obvio a súa inclusión para alumnos da Universidade de Vigo e resto de profesionais. Igualmente, e por similitude, esta materia tamén complementaría os coñecementos de titulacións similares relacionadas coas finanzas concentradas nos plans de estudos das titulacións de Grao de Comercio, Dirección e Administración de Empresas, Economía, Dereito, Relacións Laborais e titulacións extintas de plans antigos similares. O curso tamén está dirixido a profesionais relacionados co mundo das finanzas e en concreto a aqueles que queiran actualizar os seus coñecementos, a condición de que reúnan os requisitos legais previamente descritos.

 

Condicións de acceso

1.Titulados/ as universitarios de primeiro e segundo segundo ciclo,
2.Alumnos/ as da Universidade
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, a condición de que cando reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios, e
4.De modo excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos os mesmos profesionais relacionados coa especialidade e que non reúnan os requisitos legais de acceso á Universidade.
5. A Fundación Sindical Edelmiro Otero Calvo comprométese, a nivel particular, a subvencionar co 40% da matrícula a aqueles estudantes matriculados en graos oficiais e másteres oficiais da Universidade de Vigo que se matriculen ” presencialmente” na presente XIX edición, ata completar un número máximo de 30, sempre que cumpran todas estas condicións:
a) matricúlense presencialmente;
b) pertenzan a graos e máster oficiais da Universidade de Vigo (exclúense Graos adscritos e graos pertencentes a Universidades privadas);
c) ata completar un máximo de 30 alumnos presenciais.
6. Contémplase a modalidade non presencial a cal ata un máximo de 85 alumnos que poderán matricularse (desde o alumno 31 ata o 85), os cales abonarán o 100% da matrícula, a menos que a matrícula de alumnos que reúnan as condicións de acceso previo 5, non se alcanzou, nese caso, aínda que a docencia sexa non presencial, se serían alumnos bolseiros co 40% da matrícula pola Fundación Sindical Edelmiro Otero Calvo, ata un total de 30 alumnos bolseiros (presenciais e non presenciais),
7. Unha vez cubertas as prazas de alumnos/ as matriculados/ as e bolseiros, deberán abonar o 100% das taxas.

 

Criterios de selección

1. Orde de matriculación para docencia presencial, cun máximo de 30 alumnos presenciais, a partir deste número -30- a docencia será non presencial a través de plataforma virtual, debendo pagar o 100% do importe de matrícula
2. Daráselle preferencia a alumnos do grao de comercio, se non se cobre a matrícula presencialmente
3. Ao mesmo nivel considerarase aos alumnos dos Graos de Dereito, Economía, dobre Grao de Dereito e ADE, Administración e Dirección de Empresas (ADE), Relacións Laborais e Recursos Humanos, Graos de Enxeñería e Telecomunicacións. Se non estivese cuberta e paga matrícula dos alumnos mencionados no criterio de selección 1 e 2 previos, dando preferencia aos que se matriculen presencialmente.
4) A orde de preferencia sería a orde de matriculación, entendendo por este que se aboasen as taxas do curso. Unha vez cubertas as prazas presenciais, o resto de matrículase serán non presenciais
5) Tamén poderán matricularse persoas alleas á universidade e profesionais non relacionadas/ as coa universidade

 

Calendario

Do 25-29 de outubro de 2021
Do 2-4 de novembro de 2021.
Excepto fins de semana (sábado e domingo) e día 1 de novembro de 2021
Horario: Sesións 3,75 horas (16:30-20:15);

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

  • INTRODUCCION AO SISTEMA FINANCIERO

Presentar o funcionamento do Mercado de Valores e os volumes de contratación que no realízanse. Presentar ao mesmo tempo a evolución que está a seguir o patrimonio dos investidores. Para iso veranse as características das bolsas españolas e analizásese o mercado primario e secundario, realizando un panorama da situación actual do sistema financeiro español con especial relevancia á Bolsa en España e certos aspectos das bolsas mundiais, xunto cos principais datos estatísticos presentes nestes momentos

  • PRODUCTOS FINANCEIROS E A SÚA FISCALIDADE

Estando sometida esta materia a unha gran dinámica de cambio, debido á continua aparición de novos produtos financeiros e cambios na contorna no que a lexislación refírese; preséntanse as principais innovacións en produtos financeiros, prestando especial atención ás referente a accións, obrigacións, fondos de investimento, unit linked xunto co resto de activos financeiros. Á súa vez analízanse os aspectos fiscais relativos a tales produtos financeiros ao obxecto de valorar o seu mellor tratamento con Hacienda

  • O FUNCIONAMENTO DO MERCADO

Presentar como funciona na práctica cotiá a contratación de produtos financeiros, comentando as principais operacións bolsistas. Así se analizarán os corros, o mercado contínuo de accións español, o SIBE, xunto co mercado de renda fixa e as ampliacións de capital

  • EL MERCADO DE DERIVADOS

Presentar o extraordinariamente rendible que pode resultar o investimento en opcións e futuros, extremando as precaucións debido aos riscos que conlevan.

  • A ANÁLISE FUNDAMENTAL

Preparar aos participantes para que poidan prognosticar unha tendencia en base á Análise Fundamental. Así se analizarán os dous tipos de aproximacións máis características: o “ bottom up” e o “ top down”. Igualmente farase referencia á análise económica-financeiro da empresa e os cocientes bolsistas máis utilizados polos analistas financeiros ao obxecto de valorar a carteira de xestión máis oportuna cara a unha selección de investimentos de tipo bolsista.

  • CICLO ECONÓMICO E BOLSISTA, ANÁLISE TÉCNICA (I E II)

Preparar aos participantes para tomar decisións nunha contorna complexa apoiándose nas ferramentas de Análise Técnica. Así se estudarán as principais teorías que axuden a tomar decisións a curto prazo en función de distintas técnicas como: a teoría do Dow, a onda de Elliott, do mesmo xeito que outros indicadores gráficos, finalizando cun caso de análise de valores en tempo real, xunto cun resumo que cuestione aquelas equivocacións máis frecuentes e consellos para o investidor.

  • GESTION DO PATRIMONIO PERSOAL

O obxectivo da sesión parte do feito de autogestionar os investimentos financeiros en renda variable e fixa e outro tipo de investimentos, co obxectivo de complementar o sistema público de pensións, valorando as estratexias para seguir en base a planificar unha carteira de valores e produtos alternativos que permitan a unha persoa física obter unha rendibilidade a moi longo prazo, co fin de valorar as vantaxes e inconvenientes dos posibles investimentos sustitutivas de produtos financeiros alternativos, como puidesen ser os fondos de investimento e de pensións.

 

Modo de pagamento

TAXAS DE MATRÍCULA:
– Matrícula ordinaria (non comunidade universitaria): 120 €
– Matrícula comunidade universitaria: 100 €
– Matrícula comunidade universitaria (graos e máster oficiais con subvención): 60 €
O pago realizarase na plataforma Bubela, mendiante tarxeta bancaria.

 

Sistema de avaliación

•Clases presenciais
•Asistencia mínima 80% horas totais do curso (presenciais e no presenciais)
•Proba de avaliación, tipo-test, último día do curso

 

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:
De 1 a 5 créditos: 12,02 €
De 6 a 10 créditos: 30,05 €
A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, marca para os títulos oficiaies a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 €).
 
A tramitación do diploma realizarase no Servicio de xestión de Estudios de Posgrao:
 
Edificio Filomena Dato, 2º andar Campus de As Lagunas- Marcosende 36310 – VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 811 950
E-mail: posgrao@uvigo.es /negociado.formacionpermanente@uvigo.es