Curso de formación en estatística con

Curso de Formación

Ámbito: Ciencias da SaúdeCódigo: F3062106

Inicio e fin

01/11/2021 – 15/12/2021

Modalidade

Virtual

Duración

31 horas

Campus

Vigo

90 prazas

 

Descrición

O programa estatístico R é gratuíto e moi fácil de instalar en calquera computador e sistema operativo. Converteuse en poucos anos no programa estatístico de uso xeral máis potente e versátil, con gran diferenza sobre calquera outro programa existente. A comunidade estatística colabora de forma desinteresada co proxecto R, e miles de investigadores achegan constantemente rutinas e utilidades.
 
Actualmente é fácil atopar paquetes de R e aplicacións avanzadas para calquera área de coñecemento, incluídas as ciencias da saúde.
O curso, totalmente non presencial, inclúe unha breve introdución ao programa R e as técnicas estatísticas básicas de tratamento de datos no ámbito da medicina, con exemplos paso a paso alcanzables para usuarios non expertos. Non é necesario ter un nivel elevado de Estatística ou coñecer previamente o programa R, aínda que sen dúbida eses coñecementos poden aumentar o rendemento do alumno.
 
É eminentemente práctico e aplicado, e realizarase de forma virtual mediante secuenciación das unidades didácticas a través da plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo, Faitic. O alumno pode elixir o día e hora de acceso aos materiais docentes, debendo unicamente cumprir cos prazos máximos de envío de informes de prácticas e cuestionarios de avaliación.

 

Director/a académico

986 813713 | vaamonde@uvigo.es

Entidade organizadora

E.U. ESTUDOS EMPRESARIAIS
C/ TORRECEDEIRA 105

Período de preinscrición:

01/10/2021 – 25/10/2021

Período de matrícula:

01/10/2021 – 28/10/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

0 horas

Docencia non presencial

31 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
125,00 € 125,00 € 125,00 €

 

Obxectivos

O alumno debe adquirir a competencia de aplicar correctamente as técnicas estatísticas básicas aos seus propios datos, utilizando o programa estatístico de uso libre ” R”.

 

Destinatarios

O curso está recoñecido en todas as edicións anteriores (en trámite na actual) polo Sistema Nacional da Saúde, a través do Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, coa asignación de 4 créditos de formación continua para todos os profesionais sanitarios.

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

 

Criterios de selección

Orden cronolóxico de solicitude.

 

Calendario

O curso ten lugar desde o 1 de novembro ata o 15 de decembro de 2021, de forma totalmente non presencial, a través da plataforma de teledocencia MOOVI da Universidade de Vigo, con horario continuo e flexible. O alumno pode elixir cada día o momento do seu acceso aos materiais docentes, prácticas e probas, debendo unicamente cumprir cos prazos de envio de traballos, informes de prácticas e cuestionarios de avaliación.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
 
 • Introdución a ‘ R’:
  • Introdución ao programa estatístico ‘ R’.
  • Instalación. Sintaxe.
  • Operacións elementais cos datos.
 • Estatística Básica con R:
  • Estatística Básica con R
  • Táboas de Frecuencias, medias e medidas de resumo.
 • Gráficos:
  • Gráficos con R:
  • Diagrama de barras
  • Diagrama de sectores Histograma
  • Diagrama de dispersión
  • Diagrama de caixas
  • Outra gráficos
 • Correlación e regresión:
  • Correlación e regresión
  • Regresión lineal
  • Regresión loxística
 • Inferencia estatística:
  • Intervalos de confianza
  • Contraste de hipótese
  • Análise da varianza
 • Inferencia non paramétrica contrastes de hipóteses non paramétricos:
  • Kruskal- Wallis
  • Mann- Whitney
  • Outros contrastes
 • Elementos de epidemiología con R:
  • Prevalencia
  • Incidencia
  • Risco Relativo
  • Razón de Predominios (OR)
 
MÓDULOS PRÁCTICOS:
PRÁCTICAS CON ‘ R’:
Aplicación, paso a paso, das distintas técnicas estatísticas básicas aplicadas nas ciencias da saúde, utilizando datos específicos adecuados para cada unha delas. Resolución de problemas e exemplos. Aplicación polo alumno dos diferentes métodos con outros datos distintos.

 

Modo de pagamento

Importe matrícula : 125 €
Parados e estudantado, incluidos os de doctorado, 90 € (deberase xustificar)
O pago realizarase mediante tarxeta bancaria na plataforma Bubela da Universidade de Vigo.

 

Sistema de avaliación

Exame mediante cuestionarios de avaliación en liña (a través de Moovi): 12,5% da cualificación final
Envío de tarefas e informes de prácticas: 87,5% da cualificación final

 

Titulación

A superación do curso de formación dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse Servizo de Posgrao (Telf.: 986 811950 / posgrao@uvigo.gal) para á súa solicitude e pago das taxas correspondentes (12,02 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.