Curso de formación en data mining con R

Curso de Formación

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: F3062104

Inicio e fin

07/04/2021 – 06/05/2021

Modalidade

Virtual

Duración

35 horas

Campus

1

90 prazas

 

Descrición

Neste curso utilízase o programa estatístico “R”, que é completamente gratuíto e pódese instalar en calquera computador e sistema operativo. Converteuse en poucos anos no programa estatístico de uso xeral máis potente e versátil, con gran diferenza sobre calquera outro programa existente (incluídos os de custo elevado, como SPSS, STATISTICA, SAS, etc). R é tamén o programa estatístico con maior potencia de gráficos. A comunidade estatística mundial colabora de forma desinteresada con R Project, e miles de investigadores achegan constantemente rutinas e utilidades. Actualmente é fácil atopar e descargar paquetes de R e aplicacións avanzadas para calquera área de coñecemento.

 

Director/a académico

986 813713 | vaamonde@uvigo.es

Entidade organizadora

Período de preinscrición:

07/03/2021 – 30/03/2021

Período de matrícula:

07/03/2021 – 05/04/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

35 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición
Plataforma de Teledocencia – FAITIC – da Universidad de Vigo.
Totalmente a distancia, o curso podese seguir desde calquera lugar.

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
90,00 € 125,00 € 125,00 €

 

Obxectivos

O estudantado debe adquirir competencias para aplicar as principais técnicas de minería de datos aos seus propios datos, así como para verificar as condicións nas que cada técnica é adecuada e interpretar correctamente os resultados.

 

Destinatarios

Investigadores, Estatísticos, técnicos de xestión de datos, usuarios do programa estatístico R, usuarios da Estatística en xeral.

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

 

Criterios de selección

Orden cronológico de solicitud. Existen becas con una reducción de 35 euros en la matrícula para los desempleados y estudiantes, los cuales deberán enviar el justificante de la condición de parado o estudiante antes de realizar la matrícula.

 

Calendario

El curso tiene lugar desde el 7 de abril hasta el 6 de mayo de 2021, de forma totalmente no presencial, mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de Faitic, la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, con horario contínuo y flexible. El alumno puede elegir cada día el momento de su acceso a los materiales docentes, prácticas y pruebas, debiendo cumplir los plazos de envio de trabajos, informes de prácticas y cuestionarios de evaluación.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS: 1. Introdución á Minería de Datos. Analise Clúster. K- Means. EM (Expectation- Maximization) Introdución ao programa estatístico R. Introdución á Minería de Datos. Descrición do método K- Means. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. Descrición do método EM (Expectation- Maximization). Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. 2. Métodos de Conxunto: Adaboost, Random Forest. Descrición do método Adaboost. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. Descrición do método Random Forest. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. 3. Clasificador Baseado en Regras: Chaid, Naive Bayes (Clasificador Bayesiano). Descrición do método Chaid. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. Descrición do método Naive Bayes. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. 4. Arboles de Decisión: CART; Clasificación C5.0 Descrición do método CART. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. Descrición do método C5.0. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. 5. Problemas Multiclase: Knn; Redes Neuronais: Support Vector Machines. Descrición do método KNN. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. Descrición do método Support Vector Machines. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. 6. Análise de Asociación. A priori. Motores de Procura: Pagerank. Descrición do método A priori. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación con datos reais. Interpretación de resultados. Descrición do método Pagerank. Instrucións para a súa aplicación con R. Exemplos de aplicación práctica. Interpretación de resultados. MÓDULOS PRÁCTICOS: Aplicación práctica Aplicación de todas as técnicas de Data Mining descritas no curso co programa R, con exemplos e datos reais, con especial énfase na verificación dos supostos específicos de cada un dos métodos e na interpretación correcta dos resultados.

 

Modo de pagamento

El importe de la matrícula es de 125 € (los estudiantes y parados aplicarán la matrícula reducida, 90€, y deben enviar el justificante de esa situación). El pago se hará efectivo mediante pago con tarjeta en la aplicación de matrícula Bubela. Si se realiza en oficina bancaria o mediante transferencia debe indicarse el código del curso F3062104, además del nombre, apellidos y DNI del alumno/a.

 

Profesorado

 

Sistema de avaliación

Envío de 6 tareas e informes de prácticas: 84% de la calificación final
Examen mediante cuestionario de evaluación online (a través de Faitic): 16% de la calificación final.

 

Titulación

La superación del curso dará derecho a la obtención de un diploma expedido por la Universidad de Vigo.
Importe del diploma (tasas de emisión como título propio de la Universidad de Vigo): 12,02 €

La tramitación del diploma se realiza en el Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao:  

Edificio Filomena Dato, 2º andar

Campus de Lagoas-Marcosende
36310 – VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es