Experto en interpretación simultánea de voz a texto

Experto

Ámbito: HumanísticoCódigo: EX3012201

Inicio e fin

24/01/2022 – 03/06/2022

Modalidade

Virtual

Duración

200 horas

Campus

Vigo

10 prazas

 

Descrición

A Interpretación simultánea de voz a texto é unha técnica de traballo innovadora dacabalo entre o subtitulado e a interpretación simultánea tradicional (de voz a voz) que proporciona servizos de tradución accesibles para persoas con certos tipos de limitación sensorial. Ata o de agora levouse a cabo principalmente de modo intralingüístico (por exemplo, español-español), o que facilita que espectadores xordos teñan acceso a programas de televisión ou actos públicos en directo mediante subtítulos. Para proporcionar acceso a programas ou eventos en directo noutro idioma, fai falta unha nova destreza e unha nova disciplina, a Interpretación Simultánea de Voz a Texto.

Os servizos de accesibilidade para persoas con limitacións auditivas ou que non comprenden algunha lingua convertéronse nunha ferramenta crucial para a integración e participación destas persoas en situacións de conferencia internacional ou de transmisión de contidos a través dos medios de comunicación. Algúns países anglosaxóns ( UK, Australia e Canadá, por exemplo) xa están a proporcionar este servizo en canles de TV públicos e privados. En Europa, a European Broadcasting Association expresou a súa vontade de que este tipo de servizos esténdanse pola súa área de influencia, xustificándose tanto nas necesidades dun número crecente de persoas con dificultades auditivas en Europa como pola presenza de cada vez máis inmigrantes nos países da UE. Aínda que o rehablado intralingüístico atende a demanda de accesibilidade para contido en directo no idioma nativo, non houbo ata o momento forma de proporcionar accesibilidade para contido en directo transmitido nun idioma diferente. A Interpretación simultánea de voz a texto (tamén chamada rehablado interlingüístico) é a solución máis prometedora para este problema, unha nova disciplina que pode revolucionar o modo en que se fan accesibles e tradúcense non soamente programas de televisión en directo, senón actos públicos como congresos, xa que pode dar acceso, mediante subtítulos, a persoas xordas e, mediante os equipos habituais de interpretación simultánea, a persoas  oíntes, á vez que proporciona un rexistro escrito, a modo de transcrición, dos contidos do congreso.

 

Director/a académico

Luis Alonso Bacigalupe y Pablo Romero Fresco
986812063 | lalonso@uvigo.es

Entidade organizadora

Facultade de Filoloxía e Tradución
Campus As Lagoas-Marcosende – 36310 Vigo

Período de preinscrición:

29/11/2020 – 07/01/2022

Período de matrícula:

08/01/2022 – 20/01/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

200 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Tanto as sesións teóricas, como as prácticas e as titorías serán de natureza non presencial. Todas elas desenvolveranse a através de medios electrónicos en sesións diarias, de luns a xoves, de dúas horas de duración cada día.

Utilizaranse as plataformas: (1) Google Classroom para compartir documentos, comunicar a traves do foro e subir as entregas, e (2) Zoom para os webinarios.

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
765,00 € 810,00 € 900,00 €

 

Obxectivos

 • Formar ao alumnado nas técnicas de interpretación simultánea (inglés-español) a nivel especializado, co foco de atención posto no desenvolvemento das destrezas prácticas desta especialidade.
 • Proporcionar ao alumnado as ferramentas especializadas necesarias para o desenvolvemento profesional do especialista en refalado intralingüístico (español-español)
 • Proporcionar ao alumnado as ferramentas especializadas necesarias para o desenvolvemento profesional do especialista en Interpretación Simultánea de Voz a Texto (ISVT) (inglés-español).

 

Destinatarios

Todas aquelas persoas interesadas na tradución e interpretación de linguas en xeral, e en particular aquelas interesadas na tradución audiovisual e a provisión de servizos de accesibilidade para persoas con algún tipo de limitación auditiva.

 

Condicións de acceso

(1) Estar en posesión dun título universitario dentro do EEES que outorgue o acceso a ensinos oficiais de posgrao.
(2) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, homologado a un título universitario oficial do EEES.
(3) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, non homologado, pero que acredite un nivel equivalente a un título universitario de grao dentro do EEES e que faculte, no país de expedición do título, para o acceso aos ensinos de posgrao. Para iso, fai falta un informe favorable do servizo da Universidade de Vigo responsable da formación permanente e a autorización da dirección académica, todo iso en función do programa de estudos do título estranxeiro e da documentación académica achegada pola persoa solicitante. O devandito informe e a autorización non terán, en todo caso, efecto sobre posibles homologacións das titulacións presentadas polas persoas candidatas.

 

Criterios de selección

Orde de chegada das solicitudes.

 

Calendario

 Todas as sesións desenvolveranse a através de medios electrónicos en sesións diarias, de luns a xoves, de dúas horas de duración cada día.

 

 

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Interpretación simultánea.

 • A interpretación simultánea: orixes e evolución. 
 • A interpretación simultánea: definición e características principais.
 • A interpretación simultánea para os medios de comunicación: orixe e estudo de dificultades (situacionais, emocionais e técnicas).
 • O intérprete para os medios: un novo perfil. Características e análises do papel do público.
 • Dificultades en interpretación simultánea. Énfase especial na dificultade que conlevan os acentos e a velocidade de produción.
 • Tácticas e estratexias en interpretación simultánea.
 • O código deontolóxico do intérprete para os medios: ética, deontología e neutralidade.
 • Interpretación da linguaxe política: definición e características fundamentais.

Refalado intralingüístico (ES-ES). Este módulo permitirá ós estudantes coñecer:

 • Como se practica o subtitulado en directo e máis concretamente o refalado intralingüístico en diferentes continentes
 • Cales os aspectos máis importantes sobre como funciona o recoñecemento de fala
 • Cales son as principales limitaciones e retos do refalado intralingüístico e como superalos
 • En que consiste a división de atención no refalado
 • Cales son as características principais dos diferentes xéneros audiovisuais que precisan subtítulos refalados
 • Cales son os diferentes modelos de avaliación da calidade do refalado e en que consiste o modelo NER

Interpretación Simultánea de Voz a Texto (EN-ES). Este módulo permitirá ós estudantes coñecer:

 • Como se practica o subtitulado interlingüístico en directo e máis concretamente o refalado interlingüístico en diferentes continentes
 • Cales os aspectos máis importantes que hai que ter en conta no uso do recoñecemento de fala con cambio de idioma
 • Cales son as principales limitacións e retos do refalado interlingüístico e como superalos
 • En que consiste a división de atención no refalado interlingüístico
 • Cales son as principais diferencias e semellanzas entre os diferentes xéneros audiovisuais en inglés e español de cara á produción de subtítulos en directo
 • Cales son os diferentes modelos de avaliación da calidade do refalado interlingüístico e en que consiste o modelo NTR, adaptación do modelo NER ó refalado interlingüístico.

 MÓDULOS PRÁCTICOS:

Interpretación simultánea.

 • Exercitar a capacidade de análise e de síntese.
 • Desenvolver a escoita disociada. Desenvolver a capacidade de concentración.
 • Desenvolver a diversificación da focalización da atención.
 • Mellorar a capacidade oratoria. Xestionar o estrés.
 • Coñecer as características do traballo de intérprete simultáneo para os medios a través de materiais reies.
 • Aprender a analizar e avaliar o propio traballo e traballos alleos.
 • Coñecer as pautas intelectuais e éticas de conduta profesional de tradutores e intérpretes.
 • Aprender a enfrontarse ao inesperado (cambios de ámbito, tema, esquema, etc.) e ás interrupcións na comunicación.
 • Detectar e evitar os erros de transferencia máis frecuentes neste par de linguas.

Refalado intralingüístico (ES-ES). Este módulo proporcionará ós estudantes as ferramentas para poder:

 • Dictar ó programa de recoñecemento de fala dun xeito eficiente para maximizar a precisión
 • Dictar os signos de puntuación axustándose ás regras ortográficas do subtitulado
 • Dividir a atención entre o que se escoita, o que se dicta, a aparición dos subtítulos en pantalla e a posible intervención para a corrección de erros en directo
 • Aprender a segmentar as unidades de refalado- axustar o refalado ás características de diferentes xéneros audiovisuais
 • Avaliar a calidade do refalado mediante o uso do modelo NER.

Interpretación Simultánea de Voz a Texto (EN-ES). Este módulo permitirá ós estudantes adquirir as ferramentas necesarias para combinar as destrezas de interpretación simultánea coas do refalado intralingüístico e, máis concretamente:

 • Dividir a atención entre o idioma que se escoita e o que se dicta, prestando atención á aparición dos subtítulos en pantalla e á posible intervención para a corrección de erros en directo
 • Dictar signos de puntuación no idioma meta en base á escoita do idioma orixe, tendo en conta as diferencias sintácticas entre inglés e español
 • Aprender a segmentar as unidades de refalado tendo en conta as diferencias de lonxitude entre inglés e español

O profesorado do curso organiza titorías idividuales e colectivas a través das TIC para o ou seguimento do traballo autónomo do alumnado e para atender as súas consultas teóricas.

 

Modo de pagamento

O pagamento farase efectivo mediante pago con tarxeta

 

Profesorado

 • Pablo Romero Fresco: contratado Ramón y Cajal en la Universidade de Vigo y Honorary Professor of Translation and Filmmaking en la University of Roehampton (London, UK). Es autor de los libros Subtitling through Speech Recognition: Respeaking (2012, Routledge) y Accessible Filmmaking (en prensa, Routledge) y editor de The Reception of Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing in Europe (2015,Peter Lang). Es lider de los proyectos europeos “MAP: Promedio Accessibility Platform” y “ILSA: Interlingual Live Subtitling for Access” y dirige el centro de investigación GALMA (Galician Observatory for Media Accessibility). Su Accessible Filmmaking Guide está siendo empleada por cadenas de televisión, escuelas de cine y cineastas de diferentes países y ha colaborado con gobiernos, universidades y asociaciones de usuarios de todo el mundo para introducir y mejorar el acceso a actos en directo para personas sordas. Como director de cine, su primer documental, Joining the Dots (2012), fue empleado por Netflix y por colegios de varios países de europeos para aumentar la sensibilización sobre la accesibilidad para personas ciegas.
 • Elisabet García Oya: doctora en traducción e interpretación. Traductora e intérprete de conferencias autónoma. Intérprete jurada de inglés-español. 
 • Hayley Dawson: freelance Spanish to English translator, subtitler, QCer, respeaker and respeaking trainer. Hayley completed a doctorate on the subject of interlingual respeaking training and has since applied it to developing and teaching on courses at the universities of Roehampton, Surrey and Vigo. She is a member of the Galician Observatory for Media Access where she contributes to respeaking certification (LiRICS) and delivers training courses for pre-recorded subtitling and respeaking. Hayley has worked on various accessibility projects including the EU-funded ILSA project (Interlingual Live Subtitling for Access) and the ESRC-funded SMART project (Shaping Multilingual Access Through Respeaking Technology). Hayley is also researcher at the Research Institute for Disabled Consumers.

 

Sistema de avaliación

O sistema de avaliación será (tal e como corresponde a un curso deste tipo) remota, mediante a plataforma en liña desde onde se impartirá o curso. Tratáse dun sistema de avaliación continua por acumulación de notas nas 8 semanas que dura o curso, concretamente, da suma das notas dos exercicios semanais que o alumnado subirá á plataforma e da nota da súa participación no foro para cada unidade. Para aprobar o curso é imprescindible completar satisfactoriamente os seus 6 módulos (3 teóricos e 3 prácticos).

 

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun Título de Experto en Interpretación Simultánea de Voz a Texto pola Universidade de Vigo que se emitirá en formato electrónico. 

A solicitude do título en formato papel deberá dirixirse ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º Andar, Campus de Lagoas-Marcosende, Telf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.es // posgrao@uvigo.es). As taxas correspondentes (92.3 €) non están incluídas no prezo de matrícula do curso.