Especialista en Electrónica para compoñentes da automoción

Máster/especialista

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: E3122101

Inicio e fin

17/09/2021 – 01/07/2022

Modalidade

Presencial

Duración

250 horas

Campus

Vigo

25 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986812168 | jfarina@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola de Enxeñaría Industrial
C/ Maxwell s/n, Campus Lagoas Marcosende

Período de preinscrición:

20/08/2021 – 03/09/2021

Período de matrícula:

06/09/2021 – 17/09/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

250 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
1325,00 € 1325,00 € 1325,00 €

 

Obxectivos

O obxectivo do curso e a especialización en Electrónica Industrial de Enxeñeiros que por formación teñan escasos coñecementos nesa área de actividade, e que a súa actividade profesional estea a esixir unha actualización dos mesmos. O nivel de coñecementos adquiridos polo alumnado permitiralles entender a funcionalidade dos dispositivos e circuítos que forman un equipo electrónico como compoñente de automoción.

 

Destinatarios

Enxeñeiros non especialistas en electrónica industrial que pola súa actividade profesional precisen de coñecementos para entender e manexar especificacións ou funcionalidades de equipos electrónicos. Con esta formación, estes enxeñeiros poden participar en proxectos ou actividades nos que se incorporen ou utilicen dispositivos ou circuítos electrónicos, mellorando a comprensión do funcionamento e optimizando os resultados.

 

Condicións de acceso

Para acceder a este título deberá cumprir algunha das seguintes condicións:
– Posuír o título de Enxeñeiro Mecánico (Grao ou Máster) ou equivalente.
– Ter o título de Grao dalgún dos graos que dan acceso o Máster de Enxeñeiro Industrial.
– Ter o título de Enxeñeiro Industrial.
– Ter unha actividade profesional directamente relacionada coa especialidade do titulo, que reúna os requisitos legais para cursar estudios universitarios e que acredite un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

 

Criterios de selección

Para a selección do alumnado do curso que cumpra as condicións de acceso, aplicaranse os seguintes criterios por orde de prioridade:
1) Con actividade en deseño, control de produción ou verificación de funcionamento no sector do automóbil. Terán prioridad aqueles que demostren actividade en sistemas calefactores ou intercambiadores de calor.
2) Outras actividades no sector da automoción que incorporen a Electrónica no produto ou no proceso.

 

Calendario

As actividades docentes estenderanse o curso académico (de setembro a xuño) en horario de venres tarde e sábado pola mañá. A carga horaria será de catro horas e media por día. A distribución das horas realizarase tendo en conta o calendario do curso académico aprobado pola Universidade

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Fundamento de Electrónica I (FEI)

 • Aspectos básicos de teoría de circuítos
 • Dispositivos, circuítos e sistemas electrónicos. Compoñentes pasivos e activos
 • Dispositivos electrónicos: diodos e transistores
 • Conceptos básicos de amplificación: amplificador operacional
 • Ferramientas informáticas para a simulación e proba de circuito electrónicos:
 • Conceptos básicos
 • Exemplos de aplicación

Fundamentos de Electrónica II (FEII)

 • Electrónica de Potencia:
 • Dispositivos Electrónicos de Potencia
 • Bloques funcionales e parámetros de selección

ConvertidoresElectrónica Digital (ED)

 • Conceptos básicos de Electrónica Dixital: Bloques funcionales Combinacionales e Secuenciales
 • Tecnoloxías dixitaies. Configuracións de entrada/saida.

Introducción os Microcontroladores (IM)

 • Elementos dun microcontrolador.
 • Concepto de periférico. Interconexión e intercambio de información.
 • Características funcionales dos periféricos mais comúns: E/S paralelo, Temporizadores.
 • Concepto de interrupción
 • Conceptos básicos de programación en C de microcontroladores

Sensores (S)

 • Características xerais dos sensores: Características técnicas.
 • Tipos de saidas comerciales. Conexión de sensores a sistemas electrónicos de control.
 • Introducción a: Sensores de proximidade, Sensores de Temperatura, Sensores de caudal, Sensores de presión, Sensores de nivel, Sensores de desprazamento, Sensores de variables eléctricas y magnéticas
 • Exemplos de aplicación. Criterios de selección
 • Actuadores: Introducción. Conceptos básicos. Clasificación. Aplicaciones industriales.

Electrónica para a adquisición de datos (EAD)

 • Introducción aos circuitos auxiliares: Pontes de medida. Fontes de corrente. Convertidores V/I y I/V. Linealización.
 • Introducción a amplificación e filtrado de sinais: Amplificadores de instrumentación, amplificadores programables, amplificador de aillamento.
 • Tipos de filtros.
 • Circuitos de conversión e multiplexado: Circuitos de muestreo e retención (S&H). Conversión A/D y D/A, tipos e características técnicas. Interruptores analóxicos.

Comunicaciones industriales (CI)

 • Introducción ás comunicaciones. Buses de datos Industriales.
 • Elementos dun sistema de comunicacións. Parámetros de selección: Espectro electromagnético, dominios do tiempo e da frecuencia, ruido
 • Concepto de bus asíncrono. Direccionamiento. Emisores (drivers), receptores (receivers) e transceptores. Estándares internacionais.
 • Redes cableadas de sensores: Características generales. Clasificación. Buses empotrados de automoción: CAN, LIN, FLEXRAY, Ethernet e outros. Exemplos prácticos: LIN Y CAN. Ferramentas de desenvolvemento1213Francisco

Sistemas de adquisición de datos (SAD)

 • Sistemas de adquisición de datos: Estructuras básicas. Criterios de elección en función dos parámetros do sistema.
 • Introducción os SAD: sistemas de tarxetas. Aplicaciones dos buses normalizados. Clasificación. Tipos de conectores e tarxetas.
 • Sofware orientado a SAD (SCADA, Labview)

Microcontroladores /Programación (M/P)

 • Introducción ao control de procesos basado no uso de microcontroladores.
 • Periféricos para aplicaciones industriais: Revisión dos tipos de sinais e actuacións en procesos industriais. Amplicación de perféricos:E/S serie, E/S analóxica, Unidade de captura y comparación (PWM)
 • Equipos electrónicos basados en microcontroladores para aplicaciones de control industrial: Estructura e elementos. Acoplamiento do microcontrolador o proceso industrial. Exemplos de deseno.
 • Conceptos básicos de control de procesos: control PID, histéresis, outros tipos de control, conceptos de bucle aberto e pechado
 • Conceptos básicos de programación en C de microcontroladores

MÓDULOS PRÁCTICOS:

Fundamentos de Electrónica I (FEI)

 • Uso e aplicación da instrumentación básica para a medida de sinais eléctricas.
 • Circuítos básicos de aplicación de dispositivos electrónicos.

Fundamentos de Electrónica II (FEII)

 • Aplicación de simuladores al diseño e proba de circuitos electrónicos
 • Diodo de potencia como rectificador.
 • Transistores MOSFET e IGBT en conmutación.
 • Circuítos de disparo de transistores de potencia

Electrónica Digital (ED)

 • Características eléctricas dos circuitos dixitais
 • Bloques funcionales combinacionales
 • Bloques funcionales secuenciales. Aplicación a un PWM

Introducción os Microcontroladores (IM)

 • Entorno de programación e depuración dun PIC18F45K20
 • E/S digital. Pulsador
 • Temporizadores. Aplicación a PWM
 • Lectura teclado matricial
 • Actuación de motor paso a paso
 • Interrupcións

Sensores (S)

 • Medida con Sensores resistivos
 • Sensores de temperatura
 • Medida de distancias con ultrasóns e módulos LASER
 • Aplicación de acelerómetros
 • Aplicación Sensores ópticos

Electrónica para a adquisición de datos (EAD)

 • Sensores de efecto HALL
 • Amplificadores de instrumentación
 • Proxecto de acondicionamentpo dun sensor de temperatura

Comunicaciones industriales (CI)

 • Intruducción o Entorno Arduino como ferramenta de proba de comunicacións
 • Bus SPI co Ardunio
 • Análise do Driver CAN-MCP2551
 • Análise do controlador CAN-MCP2515
 • Proba dun interfaz CAN en Arduino

Sistemas de adquisición de datos (SAD)

 • Entorno de adquisición de datos con USB6008 e Labview
 • Control de velocidad dun motor dc baseado na tarxeta USB6008 e Labview

Microcontroladores / Programación (M/P)

 • Proxecto de control da velocidade dun motor dc baseado nun microcontrolador PIC18F45K20 usanda una tablet (andorid) como interfaza de usuario

Proyecto dun sistema electrónico de adquisición de datos (P_SAD)

 • Banco de TEST de válvulas EGR ca tarxeta USB6008 e labview

Proyecto dun sistema electrónico de control baseado en microcontrolador (P_Mic)

 • Control de apertura dunha válvula EGR co microcontrolador PIC18F45K20

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 1325 €. O pagamento farase efectivo mediante tarxeta bancaria ou en  calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Sistema de avaliación

O alumnado será avaliado de cada un dos Módulos Didácticos, tanto da compoñente teórica e como práctica.
Para a avaliación final será necesario resolver un traballo (TF) de posta en marcha e depuración de un circuíto electrónico para unha aplicación especifica. O Profesorado responsable establecerá as especificacións e aplicación do circuíto.

 

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de ESPECIALISTA expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º Andar, Campus de Lagoas-Marcosende, Telf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.es / posgrao@uvigo.es) para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123,10 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.