Especialista en Dereito Laboral e da Seguridade Social

Especialista

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: E3082101

Inicio e fin

02/09/2021 – 23/04/2022

Modalidade

Virtual

Duración

210 horas

Campus

Vigo

50 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986813889 | jcabeza@uvigo.es

Entidade organizadora

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
As Lagoas-Marcosende. CP: 36310 Vigo. Despacho C-206

Período de preinscrición:

01/03/2021 – 21/07/2021

Período de matrícula:

01/03/2021 – 25/08/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

210 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
750,00 € 750,00 € 750,00 €

 

Obxectivos

Proporcionar ferramentas que permitan ao alumnado adquirir competencias que melloren a súa empregabilidade. Tamén se facilita a conexión entre a capacitación profesional e as necesidades laborais no ámbito laboral e da Seguridade Social a nivel internacional. Os cursos permitirán ao alumnado coñecer os principios, fontes e características do Dereito Laboral como disciplina autónoma e analizar as distintas institucións do Dereito Laboral Individual e Colectivo e da Seguridade Social.

Ademais, permitirán identificar as interaccións da lexislación laboral e os sistemas constitucionais de diversos países, así como as que se producen entre os órganos representativos de traballadores e empregadores na determinación das condicións laborais. Promoverán a comprensión dos diferentes fenómenos producidos coa globalización e internacionalización do traballo, e como os avances científicos e tecnolóxicos, xunto cos cambios socio-económicos e culturais, tanto globais como rexionais ou locais, inciden no desenvolvemento evolutivo ocorrido en mundo do traballo e relacións laborais.

Profundarase no estudo da non discriminación por razón de sexo e outras desigualdades como a discapacidade, orixe racial, idade ou orientación sexual, así como na violencia no traballo.

Finalmente analizaranse os modelos de Seguridade Social e o reto da xubilación.

 

Destinatarios

Os destinatarios do Curso de Especialista serán quen teña título universitario ou licenciatura en Dereito, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Ciencias do Traballo, Ciencias Económicas e Empresariais e Administración e Dirección de Empresas ou Diplomado en Relacións Laborais. Os estudantes universitarios tamén poderán inscribirse.

O curso estará aberto a persoas con responsabilidade en recursos humanos, xefes de relacións laborais, asesoría e cadros de organizacións empresariais e sindicais que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios. Profesionais relacionados coa especialidade.

Tamén poderán participar outras persoas que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade na que exista un vínculo especial co ámbito da materia sen que estes superen o 50% do total de alumnos.

 

Condicións de acceso

 1. Titulados/as universitarios
 2. Alumnos/as universitarios, se contan polo menos con tres cursos aprobados
 3. Profesionais directamente relacionados coa especialidade, a condición de que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios
 4. De maneira excepcional e sempre que non superen o 50% do total do alumnado do curso de especialista, poderán ser admitidos os profesionais relacionados coa especialidade que non re& uacute; nan os requisitos legais de acceso á universidade

 

Criterios de selección

 • Titulados universitarios, graduados ou licenciados en Dereito, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Ciencias do Traballo, Ciencias Económicas e Empresariais e Administración e Dirección de Empresas ou Diplomado en Relacións Laborais
 • Estudantes universitarios, se contan polo menos con tres cursos aprobados
 • Persoas con responsabilidade en recursos humanos, xefes de relacións laborais, asesoría e cadros de organizacións empresariais e sindicais que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios e reúnan polo menos tres anos de experiencia profesional
 • Profesionais relacionados coa especialidade, a condición de que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios
 • Seguindo a orde de preferencia nas solicitudes de inscrición ao curso de especialista en Dereito do Traballo

 

Calendario

 • 02/09/2021 de 17.00h a 21.00h: Introducción (2 horas teóricas).
 • 11/09/2021 de 17.00h a 21.00h: Introducción (4 horas prácticas).
 • 10/09/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo I (6 horas teóricas).
 • 25/09/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo I (6 horas prácticas).
 • 24/09/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo II (5 horas teóricas).
 • 02/10/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo II (5 horas prácticas).
 • 01/10/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo III (6 horas teóricas).
 • 16/10/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo III (6 horas prácticas).
 • 15/10/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo IV (5 horas teóricas).
 • 23/10/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo IV (5 horas prácticas).
 • 22/10/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo V (5 horas teóricas).
 • 30/10/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo V (5 horas prácticas).
 • 29/10/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo VI (5 horas teóricas).
 • 13/11/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo VI (5 horas prácticas).
 • 12/11/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo VII (6 horas teóricas).
 • 27/11/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo VII (6 horas prácticas).
 • 26/11/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo VIII (5 horas teóricas).
 • 11/12/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo VIII (5 horas prácticas).
 • 10/12/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo IX (5 horas teóricas).
 • 18/12/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo IX (5 horas prácticas).
 • 07/01/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo X (5 horas teóricas).
 • 15/01/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo X (5 horas prácticas).
 • 14/01/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XI (5 horas teóricas).
 • 15/01/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XI (5 horas prácticas).
 • 14/01/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XII (5 horas teóricas).
 • 22/01/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XII (5 horas prácticas).
 • 21/01/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XIII (5 horas teóricas).
 • 29/01/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XIII (5 horas prácticas).
 • 04/02/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XIV (6 horas teóricas).
 • 19/02/2021 de 17.00h a 20.00h: Módulo XIV (6 horas prácticas).
 • 18/02/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo XV (5 horas teóricas).
 • 26/02/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo XV (5 horas prácticas).
 • 25/12/2021 de 17.00h a 21.00h: Módulo XVI (4 horas teóricas).
 • 05/03/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XVI (4 horas prácticas).
 • 04/03/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XVII (4 horas teóricas).
 • 12/03/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XVII (4 horas prácticas).
 • 11/03/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XVIII (4 horas teóricas).
 • 19/03/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XVIII (4 horas prácticas).
 • 18/03/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XIX (5 horas teóricas).
 • 02/04/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XIX (5 horas prácticas).
 • 01/04/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XX (5 horas teóricas).
 • 16/04/2022 de 17.00h a 21.00h: Módulo XX (5 horas prácticas).
 • 23/04/2022 de 17.00h a 19.00h: Conferencia de clausura (2 horas teóricas).

 

Programa

 

MODULOS TEÓRICOS: 

Introdución: Metodoloxía do curso de especialista. Inducción ao Dereito Comparado. TEMA DE ACTUALIDAD.

Módulo I: Teoria xeral do Dereito do Traballo. Interpretacion e aplicación do Dereito do Traballo. Fontes. Principios e caracteristicas.

Módulo II: Dereito constitucional do traballo. Dereitos fundamentais específicos e inespecíficos. Proteccion constitucional do traballo. A colisión de dereitos fundamentais do traballo.

Módulo III: O contrato de traballo. Concepto. Caracteres. Requisitos capacidade. Forma e proba do contrato de traballo. O período de proba. Modalidades. Clasificacion. A duracion do contrato de traballo. Casos de fraude e simulacion.

Módulo IV: Suxeitos do contrato de traballo: o empregador. Deberes, dereitos e facultades. Obrigacións. Os representantes do empregador. Os grupos de empresa. Os intermediarios. Os contratistas. Responsabilidade. Os traballadores. Deberes e dereitos. Tipos de traballadores.

Módulo V: A modificacion da relacion laboral. A substitución de patróns. Cesion de traballadores. Suspensión do contrato de traballo. A extincion da relacion de traballo. As transaccións laborais. A estabilidade laboral. A inamobilidade.

Módulo VI: A remuneración. Diversas formas de remuneracion. O salario. Concepto. Contido do salario. Beneficios laborais non salariais. Formas de pago do salario. Protección do salario. O salario minimo. A participación nos beneficios. As prestaciónes por tempo de servizos.

Módulo VII: A xornada de traballo. Concepto. Limitación á xornada. Xornada parcial. Xornadas especiais. Teletraballo. Horas extraordinarias. Traballo nocturno. Tempo de descanso. Concepto. Descanso intrajornada e descanso entre xornadas. Descanso semanal. Días feriados. Vacacións. Licenzas. Dereito á desconexión.

Módulo VIII: A liberdade sindical. Proteccion da liberdade sindical. A autonomia colectiva. Os sindicatos de traballadores. Clases de sindicatos. Constitucion. Afiliacion. Funcionamento. Órganos sindicais. Cotas sindicais. Extincion dos sindicatos. Representatividade sindical. Conflitos sindicais internos e externos. As organizacións de segundo e terceiro grao.

Módulo IX: As organizacións profesionais dos empregadores. Constitucion. Funcionamento. Tipoloxia. Representatividade. Funcións e medios de accion. Afiliacion.

Módulo X: A negociacion colectiva. Obrigacion de negociar. Estrutura. Procedemento. Negociacion colectiva no sector público. Negociacion colectiva supranacional.

Módulo XI: A convencion colectiva de traballo. Concepto. Requisitos. Ámbito de aplicación. Contido. Efectos. A extension do ambito da convencion. A administracion do convenio colectivo.

Módulo XII: Os conflitos colectivos do traballo. Concepto. Clasificacion. Medios de solucion dos conflitos. A mediacion. A conciliacion. A arbitraxe. Os medios de presion dos traballadores. A folga. Titularidade. Requisitos. Calificacion. Procedemento. Modalidades. Efectos. A folga nos servizos publicos e esenciais. O peche patronal. Tipos de peche. Requisitos. Procedemento. Efectos. Limites.

Módulo XIII: A administracion do traballo. O ministerio ou secretaria do traballo. As inspectorias do traballo e unidades de supervision laboral. Os servizos de emprego. Os procedementos administrativos laborais. As sancións.

Módulo XIV: Dereito Internacional do Traballo. A internacionalizacion do dereito do traballo. A globalizacion e o traballo. Concepto de Dereito Internacional Público do Traballo. Fontes: a) A organización internacional do traballo. Estrutura. Actividades. Os convenios internacionais do traballo e as recomendacións. O control da aplicación das normas. A declaracion sobre os dereitos fundamentais do traballo. b) As declaracións internacionais sobre dereitos sociais. c) Os tratados de libre comercio e as clausulas sociais.

Módulo XV: Panel: O Dereito Laboral e as novas formas de traballo. O traballo en aplicacións e plataformas dixitais. As novas perspectivas da subordinacion. As novas realidades empresariais e a accion sindical.

Módulo XVI: Dereito á non discriminación por razón de sexo. Igualdade no acceso ao emprego e na formación e promoción profesional. Igualdade nas condicións de traballo e na retribución. Discriminacións directas e indirectas. Medidas de acción positiva e medidas de igualdade de oportunidades. Dereitos de conciliación da vidad familiar e laboral

Módulo XVII: Outras desigualdades e discriminacións: por orixe racial ou étnica, por relixión, por orientación sexual, por idade, por discapacidade e enfermidade. Outras causas de discriminación. A discriminación múltiple

Módulo XVIII: Violencia no traballo nas súas distintas manifestacións. Situacións de acoso (sexual, moral ou discriminatorio), abuso ou ameazas. Violencia física e psicolóxica. Seguridade e saúde no traballo

Módulo XIX: Modelos de seguridade social. Modelo continental ou profesional. Modelo anglosaxón ou universal. Modelo mixto. Financiamento. Modalidades contributiva e non contributiva

Módulo XX: O reto da xubilación. O factor de sustentabilidade do sistema da seguridade social. A revalorización das pensións. Modalidades de xubilación (ordinaria, anticipada, parcial). Xubilación flexible e compatibilidades.

Conferencia de clausura

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

Introdución: Indución ao dereito comparado e tema de actualidade

Módulo I: Elaboración, defensa e discusión do informe sobre a teoria xeral do Dereito do Traballo. Interpretacion e aplicación do Dereito do Traballo. Fontes. Principios e caracteristicas.

Módulo II: Elaboración, defensa e discusión do informe sobre o dereito constitucional do traballo. Dereitos fundamentais específicos e inespecíficos. Proteccion constitucional do traballo. A colisión de dereitos fundamentais do traballo.

Módulo III: Elaboración, defensa e discusión do informe sobre o contrato de traballo. Concepto. Caracteres. Requisitos capacidade. Forma e proba do contrato de traballo. O período de proba. Modalidades. Clasificacion. A duracion do contrato de traballo. Casos de fraude e simulacion.

Módulo IV: Elaboración, defensa e discusión do informe sobre os suxeitos do contrato de traballo: o empregador. Deberes, dereitos e facultades. Obrigacións. Os representantes do empregador. Os grupos de empresa. Os intermediarios. Os contratistas. Responsabilidade. Os traballadores. Deberes e dereitos. Tipos de traballadores.

Módulo V: Elaboración, defensa e discusión do informe elaborado polo alumnado sobre a modificacion da relacion laboral. A substitución de patróns. Cesion de traballadores. Suspensión do contrato de traballo. A extincion da relacion de traballo. As transaccións laborais. A estabilidade laboral. A inamobilidade.

Módulo VI: Elaboración, defensa e discusión do informe elaborado polo alumnado sobre a remuneración. Diversas formas de remuneracion. O salario. Concepto. Contido do salario. Beneficios laborais non salariais. Formas de pago do salario. Protección do salario. O salario minimo. A participación nos beneficios. As prestaciónes por tempo de servizos.

Módulo VII: Elaboración, defensa e discusión do informe elaborado polo alumnado sobre a xornada de traballo. Concepto. Limitación á xornada. Xornada parcial. Xornadas especiais. Teletraballo. Horas extraordinarias. Traballo nocturno. Tempo de descanso. Concepto. Descanso intrajornada e descanso entre xornadas. Descanso semanal. Días feriados. Vacacións. Licenzas. Dereito á desconexión.

Módulo VIII: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre a liberdade sindical. Proteccion da liberdade sindical. A autonomia colectiva. Os sindicatos de traballadores. Clases de sindicatos. Constitucion. Afiliacion. Funcionamento. Órganos sindicais. Cotas sindicais. Extincion dos sindicatos. Representatividade sindical. Conflitos sindicais internos e externos. As organizacións de segundo e terceiro grao.

Módulo IX: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre as organizacións profesionais dos empregadores. Constitucion. Funcionamento. Tipoloxia. Representatividade. Funcións e medios de accion. Afiliacion.

Módulo X: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre a negociacion colectiva. Obrigacion de negociar. Estrutura. Procedemento. Negociacion colectiva no sector público. Negociacion colectiva supranacional.

Módulo XI: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre a convencion colectiva de traballo. Concepto. Requisitos. Ámbito de aplicación. Contido. Efectos. A extension do ambito da convencion. A administracion do convenio colectivo.

Módulo XII: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre os conflitos colectivos do traballo. Concepto. Clasificacion. Medios de solucion dos conflitos. A mediacion. A conciliacion. A arbitraxe. Os medios de presion dos traballadores. A folga. Titularidade. Requisitos. Calificacion. Procedemento. Modalidades. Efectos. A folga nos servizos publicos e esenciais. O peche patronal. Tipos de peche. Requisitos. Procedemento. Efectos. Limites.

Módulo XIII: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre a administracion do traballo. O ministerio ou secretaria do traballo. As inspectorias do traballo e unidades de supervision laboral. Os servizos de emprego. Os procedementos administrativos laborais. As sancións.

Módulo XIV: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre Dereito Internacional do Traballo. A internacionalizacion do Dereito do Traballo. A globalizacion e o traballo. Concepto de Dereito Internacional Público do Traballo. Fontes: a) A organización internacional do traballo. Estrutura. Actividades. Os convenios internacionais do traballo e as recomendacións. O control da aplicación das normas. A declaracion sobre os dereitos fundamentais do traballo. b) As declaracións internacionais sobre dereitos sociais. c) Os tratados de libre comercio e as clausulas sociais.

Módulo XV: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre o Dereito Laboral e as novas formas de traballo. O traballo en aplicacións e plataformas dixitais. As novas perspectivas da subordinacion. As novas realidades empresariais e a accion sindical.

Módulo XVI: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre o dereito á non discriminación por razón de sexo. Igualdade no acceso ao emprego e na formación e promoción profesional. Igualdade nas condicións de traballo e na retribución. Discriminacións directas e indirectas. Medidas de acción positiva e medidas de igualdade de oportunidades. Dereitos de conciliación da vidad familiar e laboral.

Módulo XVII: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre outras desigualdades e discriminacións: por orixe racial ou étnica, por relixión, por orientación sexual, por idade, por discapacidade e enfermidade. Outras causas de discriminación. A discriminación múltiple.

Módulo XVIII: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre violencia no traballo nas súas distintas manifestacións. Situacións de acoso (sexual, moral ou discriminatorio), abuso ou ameazas. Violencia física e psicolóxica. Seguridade e saúde no traballo.

Módulo XIX: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre modelos de seguridade social. Modelo continental ou profesional. Modelo anglosaxón ou universal. Modelo mixto. Financiamento. Modalidades contributiva e non contributiva.

Módulo XX: Elaboración, defensa e discusión dos informes elaborados polo alumnado sobre o reto da xubilación. O factor de sustentabilidade do sistema da seguridade social. A revalorización das pensións. Modalidades de xubilación (ordinaria, anticipada, parcial). Xubilación flexible e compatibilidades.

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 750,00 €. O pago farase efectivo, preferentemente por tarxeta, ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademais do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Sistema de avaliación

A escala avaliativa é sobre cen (100) puntos. A nota mínima aprobatoria de cada módulo é de sesenta (60) puntos. A avaliación farase sobre as seguintes actividades:

 • Traballo de Fin de Curso Especialista individual: O Traballo de Fin de Curso deberá constar dunha extensión de entre 20-30 páxinas que será presentado e defendido ante unha Comisión Académica ao final do curso de especialista. A calificación do Traballo de Fin de Curso terá unha valoración correspondente ao 30% da nota
 • Informes colectivos en grupos (equipos): O informe colectivo do equipo, previamente discutido por todos os integrantes e presentado polos relatores, terá un valor de 30% da nota do módulo correspondente.
 • Comentarios aos informes dos outros equipos: Cada equipo deberá ler na plataforma os informes colectivos presentados polos outros equipos para facer un comentario. A avaliación terá un valor do 20% da nota do módulo correspondente.
 • Videoconferencias interactivas: A asistencia ás videoconferencias interactivas de presentación de informes terá unha ponderación do 20% da nota do módulo correspondente.

Para poder ser avaliado do curso de especialista o alumnado ten que ingresar o importe exacto da matrícula. En caso de ser estranxeiro e facer unha transferencia, o importe que ten que recibir a Universidade de Vigo, é o importe exacto da matrícula (750,00 €).

 

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de ESPECIALISTA expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º Andar, Campus das Lagoas, Marcosende, Tlf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.es // posgrao@uvigo.es) para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123,10 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.