Especialista en Autonomía de mozos e mozas no sistema de protección

Especialista

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: E1052102

Inicio e fin

23/09/2021 – 26/05/2022

Modalidade

Presencial

Duración

360 horas

Campus

Ourense

18 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

988387101 | jesfernandez@uvigo.es

Entidade organizadora

Facultade de Educación e Traballo Social
As Lagoas S/N (Campus Universitario) 32004 Ourense

Colaboradores

Coorganizador: IGAXES

Período de preinscrición:

28/06/2021 – 30/07/2021

Período de matrícula:

09/08/2021 – 10/09/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

150 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

210 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
686 € 686 € 686 €

 

Obxectivos

 • Facilitar unha formación especializada no ámbito da protección á infancia e á adolescencia.- Favorecer o deseño profesional de estratexias específicas no apoio á transición á vida adulta da adolescencia vulnerable.
 • Coñecer os procesos de acompañamento socioeducativo con adolescencia en protección.

 

Destinatarios

Estudantes de primeiro e segundo ciclo dos graos de educación social, traballo social, pedagoxía e psicoloxía, así como doutras titulacións afíns.
Titulados/as universitarios/as nas anteriores titulacións.

 

Condicións de acceso

Para acceder ao título de ESPECIALISTA:
1.titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.alumnos/as dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados, e
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

 

Criterios de selección

– Nota media de expediente académico.

 

Calendario

Os módulos teóricos e as titorías realizaranse entre o 23/09/2021 e o 27/01/2022 en sesións a celebrar os xoves e os venres de 16 a 21 horas.
O módulo de prácticas realizarase os mércores, xoves e venres en horario variable a acordar coa institución de prácticas (IGAXES) entre o 28/01/2022 e o 26/05/2022

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Regulación xurídica do sistema de protección de menores

 • Lexislación internacional, estatal e autonómica no ámbito da protección á infancia.
 • Conceptos de medidas administrativas de protección.
 • A estrutura organizativa do sistema de protección de menores.

Perfil da adolescencia en protección

 • A adolescencia en protección. BALLESTER
 • A Intervención familiar.
 • Construción de redes sociais e de apoio.
 • Situación e desafíos do sistema educativo.

Competencias profesionais para a acción socioeducativa con adolescencia

 • O autocoñecemento.
 • O Traballo en equipo.
 • A Comunicación.
 • A xestión do conflicto.

Modelo de vivendas e protocolos

 • Modelo de vivendas tuteladas e asistidas de Igaxes.
 • Xestión de recursos residenciais: orzamento, protección de datos, mantemento do recurso.
 • Documentación de impacto: protocolos e informes. Especial mención ao proxecto educativo individualizado e aos informes de seguimento.

Acción socioeducativa e xénero

 • O acompañamento socioeducativo dende o enfoque de xénero.
 • Ás relacións afectivo sexuais na adolescencia
 • Mocidade e nova pornografía

Ocio e adolescencia

 • Aproximación teórica ó ocio.
 • Xestión do tempo de lecer.
 • Novas tecnoloxías e ocio

Vínculo e acompañamento socioeducativo

 • Vínculo e estratexia socioeducativa no sistema de protección.

Inserción laboral da mocidade en dificultade social.

 • HH.SS. para o emprego
 • Principais retos nos itinerarios de inserción sociolaboral con mocidade IGAXES
 • O acceso ao emprego da mocidade estranxeira.
 • O achegamento á realidade laboral da mocidade con medidas xudiciais.
 • A análise do mercado laboral.
 • As estratexias de procura de emprego.
 • A facilitación de oportunidades laborais.
 • A elaboración do Proxecto de Inserción Laboral.

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

Prácticas en recursos do sistema de protección

 • Practicas en vivendas tuteladas, vivendas asistidas ou en oficinas de inserción laboral con mocidade en protección.

 

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 686  €. O pagamento farase efectivo mediante tarxeta ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.
Otorgaranse dúas axudas aos estudos.

Unha vez rematado o programa completo, seleccionaranse os mellores expedentes para o acceso a 10 bolsas de emprego. 

 

Sistema de avaliación

Para a avaliación do alumnado teranse en conta os seguintes criterios:

1º Asistencia presencial a aulas.
2º Realización, coa tutela do equipo docente, dos traballos asignados que permitan a posta en práctica e a verificación dos coñecementos impartidos no curso.

 

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de ESPECIALISTA expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º Andar, Campus de Lagoas-Marcosende, Telf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.gal / posgrao@uvigo.gal  para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123,10 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.