Deseño, programación e administración de bases de datos

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: DCFUT072202

Inicio e fin

14/10/2022 – 02/12/2022

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4.00 ECTS

Campus

Vigo

30 prazas

 

Descrición

Tras o éxito das edicións anteriores, preséntase unha nova edición do curso de Bases de Datos. O obxectivo deste curso é o de presentar ao alumno nos conceptos máis importantes do deseño, a xestión e a administración de bases datos cun enfoque eminentemente práctico, abarcando practicamente todos os temas relevantes das bases de datos relacionais. Ao concluír o curso, o asistente estará capacitado para utilizar as bases de datos como programador, así como realizar a maior parte das tarefas de calquera administrador de bases de datos.

 

As bases de datos son os sistemas de información máis implantados no mundo. Pensemos por exemplo na xestión de información bancaria, de reservas de voos en compañías aéreas, xestión de almacéns, de produción en plantas industriais, sanidade, e un longuísimo etc. O punto crave que explica o uso tan extenso desta tecnoloxía é que é un recurso básico sobre o que traballan multitude de sistemas de todo tipo de organizacións.

 

Director/a académico


986812222 | dept07@uvigo.es

Entidade organizadora

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática
Rúa Maxwell, s/n. Campus Universitario Lagoas-Marcosende. Vigo.

Período de preinscrición:

01/08/2022 – 10/10/2022

Período de matrícula:

01/08/2022 – 10/10/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

32 horas

Docencia non presencial

68 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Escola de Enxeñería Industrial
Campus Universitario de Vigo

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
195,00 € 216,00 € 240,00 €

 

Obxectivos

Ao finalizar o curso, o alumno terá capaz do seguinte:

 • Deseñar e construír bases de datos.
 • Usar de modo avanzado da linguaxe SQL.
 • Crear e usar rutinas almacenadas, triggers, vistas e índices.
 • Xestionar os usuarios e roles da base de datos.
 • Xestionar a concorrencia mediante transaccións.

 

Destinatarios

– Alumnos de áreas científico-técnicas, que queran ampliar o seu currículum de cara á sua futura carreira profesional ou interesados en proxectos fin de carreira con necesidade de uso de bases de datos.
– Profesionáis do sector das tecnoloxías da información e as comunicacións interesados en introducirse na administración ou desenvolvemento con bases de datos. Sempre e cando todos eles reunan as condicións de acceso.

 

Condicións de acceso

O alumno necesita cumprir algunha das seguintes condicións:
1.Titulados/as universitarios.
2.Alumnos/as da universidade.
3.Profesionais directamente relacionados co curso.

 

Criterios de selección

Aínda que non son imprecindibles, resultaría de utilidade ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe

 

Calendario

Todos os venres lectivos do 14/10/2022 ó 02/12/2022 en horario de 10:00 a 14:00.

Ademáis, simultáneamente á docencia do curso desenvolveranse 21 horas de traballo non presencial.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

 • Diseño de la base de datos

Modelo Conceptual con diagramas Entidad/Relación.  

Diseño lógico con grafos relacionales.

 • Lenguaje SQL

Constructión y modificación del esquema de la base de datos.

Consulta y modificación de la información.

 • Rutinas

Constructión y modificación del esquema de la base de datos.

Consulta y modificación de la información.

 • Vistas

Creación y actualización.

Vistas virtuales y materializadas.

Restricciones.

 • Importación y exportación de datos

Instrucciones para la carga y exportación de información en ficheros

 • Índices

Objetivo y limitaciones.

Tipos.

Creación y reconstrucción.

Seguridad

Directrices.

Privilegios.

Gestión de usuarios y roles.

Copias de seguridad.

 • Transacciones

Concepto y propiedades.Modelo ACID.

Inconsistencias.

Niveles de aislamientos.

 • Aplicaciones

Juegos de caracteres y reglas de comparación (collations)

APIs de lenguajes, JDBC, ODBC

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

 • Diseño de la base de datos

Aplicación de las técnicas de diseño aprendidas.

 • Lenguaje SQL

Estructuras del lenguaje SQL para definición, consulta y modificación de la información en la base de datos.

 • Rutinas

Uso de los distintos tipos de rutinas existentes

 • Vistas

Puesta en práctica de las vistas.

 • Importación y exportación de datos

Comandos de importación y exportación de datos. Formato de los ficheros de intercambio.

 • Índices

Construcción de índices. Comparación de velocidad de las consultas con y sin índices.

 • Seguridad

Puesta en práctica de las técnicas de gestión de usuarios. Creación y restauración de copias de seguridad.

 • Transacciones

Uso de transacciones y niveles de aislamiento para el control de la concurrencia.

 • Proyecto

Aplicación de las técnicas aprendidas en en curso al diseño de una base de datos completa para una aplicación web. No presencial.

 

Modo de pagamento

O pago dos prezos públicos efectuarase a través da plataforma Bubela mediante tarxeta bancaria:
– Matrícula curso completo (tarifa xeral): 240 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade alumni): 216 Euros
Para poder obter ou desconto “ ALUMNI”, é necesario que se rexistren non seguinte ligazón: https://alumni.webs.uvigo.es/register/ .
– Matrícula curso completo (desempregados): 195 Euros. Debe enviar a acreditación da situación de desemprego a prezospublicos@uvigo.gal
– Matrícula curso completo (comunidade universitaria): 195 Euros

A superación dos estudos dará dereito a obter o diploma de «Curso en Formación Universitaria en Deseño, Programación e Administración de Bases de Datos pola Universidade de Vigo».

 

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor