Programación Java

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: DCFUT072201

Inicio e fin

21/07/2022 – 29/07/2022

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4 ECTS

Campus

Vigo

30 prazas

 

Descrición

Tras o éxito de anos anteriores, preséntase unha nova edición deste curso de programación en Java. Cun enfoque fundamentalmente práctico estudaranse os conceptos máis importantes da programación orientada a obxectos: herdanzas, programación en paralelo, interface gráfica, comunicación TCP/IP, acceso a bases de datos, acceso á web, etc. Ademais, dado que os dispositivos móbiles Android prográmanse en Java, este curso é o complemento ideal previo a iniciarse no desenvolvemento para esta plataforma.

Con máis de 9 millóns de desarrolladores en todo o mundo, Java permite desenvolver e despregar dun modo eficiente aplicacións e servizos. Cun conxunto integral de ferramentas, un ecosistema maduro e un sólido rendemento, ofrece portabilidade en calquera plataforma. No noso país, unha simple procura en infojosbs cos termos “Xava”, ” C#”, ” C++” e ” Python”, dá as seguintes cifras: Xava, 1.165 ofertas; Python, 678; C#, 435 e C++, 255 ofertas (procura realizada o 09/05/2022). Entre as compañías máis destacadas que utilizan Xava no noso país, atópanse o Banco Santander, BBVA, Abanca, Movistar, etc.

 

Director/a académico

986812222 | dept07@uvigo.es

Entidade organizadora

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática
Rúa Maxwell, s/n. Campus Universitario Lagoas-Marcosende

Período de preinscrición:

01/05/2022 – 18/07/2022

Período de matrícula:

01/03/2022 – 18/07/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

32 horas

Docencia non presencial

68 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
199,75 € 211,50 € 235,00 €

 

Obxectivos

Dominio dos principais recursos da linguaxe de programación Java: programación orientada a obxectos, interface gráfica, redes, entrada/salida, APIs, utilidades, acceso a bases de datos, procesado en paralelo, etc.

 

Destinatarios

Alumnos ou profesionais interesados en introducirse na programación con Java, de cara a ampliar o seu currículum ou interesados en traballos fin de grao ou mestrado con necesidade de programación.

 

Condicións de acceso

O alumno necesita cumprir algunha das seguintes condicións:
1.Titulados/as universitarios.
2.Alumnos/as da universidade.
3.Profesionais directamente relacionados co curso.

Es imprescindible dispoñer dun ordenador portátil para o seguimento do curso.

 

Criterios de selección

Ter coñecementos moi básicos de programación en calquera linguaxe.

 

Calendario

Todos os días lectivos do 21 ó 29 de Xullo 2020, de 9h a 14:20h.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
 • Programación estruturada.
Elementos básicos da programación estruturada en Xava: tipos de datos, estruturas de control de fluxo, etc.
 • Programación orientada a obxectos
Clases e obxectos, herdanza, interfaces, paquetes, etc.
 • APIs
Clases ArrayList, HashMap, StringTokenizer, etc.
Autoboxing
Generics.
Enumeracións.
 • Xestión de erros
Captura e xestión de excepcións.
 • Entrada e salida
Flujos de entrada e saída, serialización, clase Properties, etc.
 • Interfaces gráficas
Interface de usuario con Swing: Frames, paneis, diálogos e outros contedores.
Controis.
Eventos Gráficos.
 • Acceso a bases de datos
Acceso a servidores de bases de datos.
 • Programación multihilo
Programación multihilo coa clase Fío.
 • Acceso a Redes
HTTP, URL, etc.
 
MÓDULOS PRÁCTICOS:
 
 • Programación estruturada.
Elementos básicos de Xava.
 • Programación orientada a obxectos
Clases e obxectos, herdanza, interfaces, paquetes, etc.
 • APIs
Posta en práctica dos envoltorios, as clases ArrayList, HashMap, etc.
Uso práctico do Autoboxing, os xenéricos e as enumeracións.
 • Entrada e saída
Traballo práctico con ficheiros, a clase Properties e fluxos de entrada saída.
 • Interfaces gráficas
Interfaces gráficas con Swing.
 • Programación multihilo
Posta en práctica da clase Fío.
 • Proxecto
Desenvolvemento dunha aplicación Xava onde se utilizarán os principais recursos da linguaxe: programación orientada a obxectos, acceso a bases de datos, acceso a Internet, ficheiros, etc.
 

 

Modo de pagamento

O pago dos prezos públicos efectuarase a través da plataforma Bubela mediante tarxeta bancaria:
– Matrícula curso completo (tarifa xeral): 235 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade alumni): 211,50 Euros
Para poder obter o desconto “ ALUMNI”, é necesario que se rexistren na seguinte ligazón: https:// alumni.webs. uvigo.es/ register/ .
– Matrícula curso completo (desempregados): 199,75 Euros. Debe enviar a acreditación da situación de desemprego a prezospublicos@uvigo.gal
– Matrícula curso completo (comunidade universitaria): 199,75 Euros

A superación dos estudos dará dereito a obter o diploma de «Curso de Formación Universitaria en Programación Xava pola Universidade de Vigo».

 

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor