Análise avanzada da información (Microsoft excel)

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Ámbito: TransversalCódigo: DCFU3122201

Inicio e fin

27/05/2022 – 18/06/2022

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4.00 ECTS

Campus

Vigo

38 prazas

 

Descrición

Excel é unha ferramenta informática amplamente utilizada no mundo empresarial, tanto pola súa facilidade de uso como polas prestacións que ofrece. Este curso permite obter os coñecementos avanzados para analizar e tratar a información con Excel.

 

Director/a académico

José Ignacio Armesto Quiroga
986812244 | armesto@uvigo.es

Entidade organizadora

Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus)
Campus Universitario de Vigo. C/Maxwell s/n. 36310 VIGO (PO)

Período de preinscrición:

01/03/2022 – 26/05/2022

Período de matrícula:

01/04/2022 – 26/05/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

40 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
150,00 € 160,00 € 180,00 €

 

Obxectivos

 • Crear informes profesionais con táboas dinámicas sobre os datos obtidos.
 • Desenvolver formularios e informes.
 • Crear e utilizar diversos persoais de fórmulas e funcións.
 • Automatizar tarefas cotiás que se realizan nas follas de cálculo.

 

Destinatarios

Profesores, investigadores e estudantes universitarios interesados en obter os coñecementos avanzados para analizar a información mediante a folla de cálculo Microsoft Excel.

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro ou segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios, e
4.de forma excepcional e sempre que non superen o 50% do total de alumnos do curso, podrán ser admitidos profesionais relacionados coa especialidad que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

 

Criterios de selección

A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de solicitude de preinscrición e abono das taxas de matrícula ata esgotar as prazas dispoñibles.
Será condición imprescindible que cada rexistrado dispoña dun computador portátil co que asistirá a todas as clases do curso.

 

Calendario

Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

Venres de 16 h-21 h, Sábados de 9 h-14 h:

27, 28 de maio de 2022

3, 4, 10, 11, 17, 18 de xuño de 2022

As titorías xestionaranse por correo electrónico, no período comprendido entre o 28 de maio e o 18 de xuño de 2022.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
INTRODUCIÓN
 • Introdución á contorna xeral de Excel.
 • Tratamento da información.
 • Concepto globalizado da ferramenta.
ANÁLISE AVANZADA DA INFORMACIÓN
 • Manexo de funcións. Principais funcións de Excel. Manexo de tipos de referencias.
 • Táboas dinámicas avanzadas. Campos personalizados.
 • Gráficos dinámicos.
 • Creación de cadros de mando. Gráficos avanzados.
 • Validación avanzada de datos. Listas avanzadas.
 • Análise estatística. Regresión lineal. Regresión Múltiple. Estatística descritiva.
 • Fórmulas matriciales. Novas funcións matriciales Office.
 • Control de datas.
FERRAMENTAS AVANZADAS EN EXCEL
 • Concepto de modelo de datos en Excel
 • Uso de PowerQuery para importación, transformación e preparación de datos.
 • Introdución do uso de PowerPivot para análise de datos.
MACROS
 • Concepto de Macro. Aplicación das Macros.
 • Editor VBA.
 • Compilación e execución de Macros.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OUTRAS FERRAMENTAS
 • Intercambio de información con Microsoft Word.
 • Intercambio de información con Microsoft PowerPoint.
 • Intercambio de información con Microsoft Access.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
DESENVOLVEMENTO DE EXERCICIOS PRÁCTICOS
Realización de diversos casos prácticos relacionados cos contidos teóricos do curso.
 

 

Modo de pagamento

O pago dos prezos públicos efectuarase a través da plataforma Bubela mediante tarxeta bancaria:
– Matrícula curso completo (tarifa xeral): 180 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade alumni): 160 Euros
Para poder obter ou desconto “ ALUMNI”, é necesario que se rexistren non seguinte ligazón: https:// alumni.webs. uvigo.es/ register/ .
– Matrícula curso completo (desempregados): 150 Euros. Debe enviar a acreditación da situación de desemprego a prezospublicos@uvigo.gal
– Matrícula curso completo (comunidade universitaria): 150 Euros

 

Sistema de avaliación

Para a avaliación dos alumnos terase en conta:
1º Asistencia presencial ás clases
2º Realización, coa tutela do equipo docente, dos traballos asignados que permitan a posta en práctica e verificación dos coñecementos impartidos no mesmo.
Adicionalmente exporase, durante o curso, un traballo que se desenvolverá sobre os medios dispoñibles na aula. Os participantes deberán executar e documentar devandito traballo, contando para iso coa asistencia do profesorado dedicado a esta misión nas horas asignadas a prácticas.

 

Titulación

A superación dos estudos dará dereito a obter o diploma de curso de formación universitaria pola Universidade de Vigo.