Eficiencia enerxética en rehabilitación de edificios

Diplomado de curso Avanzado de Posgrao

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: DCAP3612201

Inicio e fin

14/01/2022 – 25/02/2022

Modalidade

Virtual

Duración

horas

Campus

Vigo

32 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

Pablo Eguía Oller e José Ignacio Armesto Quiroga
986812244 | armesto@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola Aberta de Formación Permanente
CAMPUS UNIVERSITARIO. C/ MAXWELL S/N. 36310 VIGO

Período de preinscrición:

26/10/2021 – 13/01/2022

Período de matrícula:

21/11/2021 – 13/01/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

44 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
320,00 € 390,00 € 430,00 €

 

Obxectivos

En España, preto de 10 millóns de vivendas necesitan rehabilitación.
Con este curso en liña, preténdese ofrecer ao alumno unha visión ampla das últimas técnicas existentes para conseguir a eficiencia enerxética dos edificios, en especial á hora de proxectar a rehabilitación dos mesmos.
Para iso, introdúceselle no mundo do BIM e como pode ser empregado para o cálculo dos aforros en demandas enerxéticas, así como para a certificación dos edificios e o seu cumprimento do código técnico da edificación.
Continuaranse explicando as diferentes medidas pasivas que se están aplicando hoxe en día, xunto con ferramentas que permitan calculalas, executalas e realizar o seu orzamento. Céntrase, especialmente, no illamento e a redución de pontes térmicas.
O bloque sobre medidas activas introduce ao alumno no mundo da monitoraxe de edificios e a súa relación coas instalacións. Tamén se expón o cálculo e orzamento dunha instalación de ventilación mecánica, que axude a conseguir os obxectivos que expón o código técnico da edificación. Este bloque inclúe, ademais, a iniciación ao mundo das instalacións fotovoltaicas, con ferramentas de cálculo que proporcionan o potencial fotovoltaico dos edificios. Nun último capítulo deste bloque, móstrase como afecta a carga do vehículo eléctrico á instalación eléctrica dos aparcamentos do edificio.
Para finalizar o curso exponse ao alumno como optar ás axudas de rehabilitación de vivendas.
 
Podes descargar o folleto do programa coa información básica aquí

 

Destinatarios

Estudantes de enxeñería, titulados universitarios, profesionais de perfil técnico interesados/ as en incorporar coñecementos sobre eficiencia enerxética en rehabilitación de edificios ao seu currículo.

 

Condicións de acceso

1) Estar en posesión dun título universitario dentro do EEES que outorgue ou acceso a ensinos oficiais de posgrao.
2) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, homologado a un título universitario oficial do EEES.
3) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, non homologado, pero que acredite un nivel equivalente a un título universitario de grao dentro do EEES que faculte, non país de expedición do título, para ou acceso aos ensinos de posgrao.
4) Ter superados un mínimo de 120 ECTS nunha titulación universitaria oficial dentro do EEES.
5) Ser profesionais de recoñecida e acreditada experiencia laboral, sempre que a citada experiencia estea relacionada coas competencias inherentes ao título e cumpran vos requisitos de acceso á universidade segundo a normativa vixente.

 

Criterios de selección

A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de solicitude de preinscrición e abono das taxas de matrícula ata esgotar as prazas dispoñibles.

 

Calendario

LUGAR: Campus Remoto da Universidade de Vigo. Formato no presencial síncrono.

FECHAS:14 de xaneiro ao 25 de febreiro de 2022

Venres, de 16 h-20 h

Sábados, de 9:30 h-13:30 h

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

 • BIM SERVER CENTER I
  • Instalación de BIM Server Center. Exemplo de Cypetherm con IFC Builder.
 • BIM SERVER CENTER II
  • Cypheterm. Caso de estudo de Reforma.
 • MEDIDAS PASIVAS I
  • Potencial bioclimático da edificación. Influencia da contorna urbana. Estratexias de deseño bioclimático. Iluminación Natural. Vidros. Casos prácticos. Certificación Enerxética.
 • MEDIDAS PASIVAS II
  • Aislamiento da envolvente: SATE, Fachada trasventilada. Casos prácticos.
 • MEDIDAS PASIVAS III
  • Cubiertas de chapas perfiladas. Casos prácticos. Certificación enerxética.
 • MEDIDAS PASIVAS IV
  • Edificación en pedra. Arquitectura popular. Caso práctico.
 • MONITORIZACIÓN
  • Monitorización de condicións ambientais (temperatura, humidade, iluminancia, CO2). Monitoraxe das instalacións de consumo. Casos de estudo. Orzamento.
 • VENTILACIÓN MECÁNICA
  • Métodos de ventilación en edificios de vivendas: dimensionamiento, instalación, orzamento, aforros enerxéticos. Código Técnico da Edificación.
 • INSTALACIÓNS FOTOVOLTÁICAS I
  • Cálculo do Potencial Fotovoltaico das cubertas dun edificio. Material da instalación. Baterías. Fototermia. Orzamento.
 • INSTALACIÓNS FOTOVOLTÁICAS II
  • Estimación da enerxía producida. REBT. Legalización da Instalación. Períodos Tarifarios.
 • O VEHÍCULO ELÉCTRICO
  • Como afecta recárgaa do vehículo eléctrico á instalación eléctrica do edificio. Orzamento.
 • SUBVENCIÓNS E TRAMITACIONES
  • Cómo tramitáronse nos últimos anos as subvencións en rehabilitación de edificios. Subvencións de renovables.

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

EXERCICIOS PRÁCTICOS

Desarrollo de exercicios prácticos relacionados cos contidos teóricos do curso.

 

Modo de pagamento

O pago das taxas farase medianta tarxeta bancaria en a plataforma Bubela:
– Matrícula curso completo (tarifa xeral): 430 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade alumni): 390 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade universitaria): 320 Euros

 

Profesorado

Pablo Eguía Oller, Profesor titular da Universidade de Vigo

David López Mera, Profesor asociado da Universidade de Vigo

Alejandro Molares Rodríguez, Profesor asociado da Universidade de Vigo

Miguel García Campos, Enxeñeiro fundador de Vivogar

Alejandro Martínez García, Xerente en Alexo Ingeniería

Patricia Liñares Méndez, Doutora Arquitecta en Proyectopía

José Manuel López Suárez, Coordinador do departamento de enxeñería en Saltoki

 

Sistema de avaliación

Para a avaliación dos alumnos terase en conta:

1º Asistencia presencial ás clases.
2º Realización dos traballos que lles sexan asignados. O intercambio de información e a entrega dos traballos xestionarase a través de Moovi.

 

Titulación

A superación dos estudos dará dereito a obter o diploma de «Curso avanzado de posgrado en eficiencia enerxética en rehabilitación de edificios pola Universidade de Vigo».