Ferramentas esenciais para a ciencia de datos con Python

Diplomado de curso Avanzado de Posgrao

Ámbito: TransversalCódigo: DCAP3122202

Inicio e fin

26/05/2022 – 21/06/2022

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4 ECTS

Campus

Vigo

25 prazas

 

Descrición

A ciencia de datos é un campo de estudo que combina a experiencia nunha disciplina determinada, as competencias en programación e o coñecemento das matemáticas e a estatística para extraer información significativa dos datos. Trátase dunha profesión de gran futuro, xa que a demanda de científicos de datos capaces de analizar datos e presentar resultados para tomar decisións baseadas en datos -en ambientes tanto empresariais como académicos- é cada vez maior. A popularidade de Python experimentou un crecemento extraordinario ao longo dos últimos anos. Na actualidade Python ocupa as primeiras posicións das clasificacións de linguaxes de programación máis utilizados no mundo e converteuse na linguaxe preferente para o desenvolvemento de aplicacións de ciencia de datos. Este dominio débese en gran medida á sinxeleza da súa sintaxe e ao feito de que a maior parte das bibliotecas que se empregan na ciencia de datos están dispoñibles en Python. O curso introducirá ás persoas participantes no manexo das ferramentas esenciais para a ciencia de datos con Python, á vez que describirá as principais operacións que poden realizarse con elas, como adquisición, procesamento e limpeza de datos, e visualización de resultados.
 

 

Director/a académico

Ignacio Armesto Quiroga
986812244 | armesto@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola de Enxeñería Industrial
CAMPUS UNIVERSITARIO. C/ MAXWELL S/N. 36310 VIGO

Período de preinscrición:

18/10/2021 – 25/05/2022

Período de matrícula:

22/11/2021 – 25/05/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

32 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Sede Campus da Escola de Enxeñería Industrial

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
160,00 € 170,00 € 200,00 €

 

Obxectivos

Aprender a manipular, analizar e visualizar conxuntos de datos complexos mediante as principais ferramentas de Python.

 

Destinatarios

-Estudantes, docentes, e investigadores que necesiten analizar conxuntos de datos complexos na súa actividade académica ( TFG, TFM, tese doutoral, investigación).

-Titulados universitarios e profesionais que precisen adquirir novas competencias ou mellorar o seu currículo para aumentar as súas posibilidades de atopar emprego.

-Todos os participantes deberán posuír un coñecemento básico da linguaxe Python.

 

Condicións de acceso

1) Estar en posesión dun título universitario dentro do EEES que outorgue o acceso a ensinos oficiais de posgrao.
2) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, homologado a un título universitario oficial do EEES.
3) Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, non homologado, pero que acredite un nivel equivalente a un título universitario de grao dentro do EEES que faculte, no país de expedición do título, para o acceso aos ensinos de posgrao.
4) Ter superados un mínimo de 120 ECTS nunha titulación universitaria oficial dentro do EEES.

 

Criterios de selección

A asignación de prazas realizarase por riguroso orden de solicitude de preinscripción e abono das tasas de matrícula ata agotar as prazas dispoñibles.
Será condición imprescindible que cada participante dispoña dun computador portátil co que asistirá a todas as clases do curso.

 

Calendario

26 e 31 de maio de 2022, de 16 h a 20 h

2, 7, 9, 14, 16 e 21 de xuño de 2022, de 16 h a 20 h

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

  • CONTORNA DE TRABALLO

Intérprete interactivo I Python, en modo shell e en modo notebook.

  • CÓMPUTO CIENTÍFICO

NumPy: matrices multidimensionales, funcións universais, vectorización, indexado, broadcasting.

  • VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA

Creación de diferentes tipos de gráficos mediante as bibliotecas matplotlib e seaborn.

  • ANÁLISE DE DATOS

Manipulación, limpeza e procesamento de conxuntos de datos mediante o paquete cuadrillas.

  • CREACIÓN DE PANEIS INTERACTIVOS

Creación de paneis interactivos mediante Plotly e Dash.

  • PROXECTO FINAL

Aplicación de todo o aprendido á análise dun conxunto de datos real.

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

  • EXERCICIOS PRÁCTICOS

Desenvolvemento de exercicios prácticos relacionados cos contidos teóricos do curso.

 

Modo de pagamento

O pago das taxas efectuarase a través da plataforma Bubela mediante tarxeta bancaria:
– Matrícula curso completo (tarifa xeral): 200 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade alumni): 170 Euros
– Matrícula curso completo (desempregados): 160 Euros. Debe enviar a acreditación da situación de desemprego a prezospublicos@uvigo.gal
– Matrícula curso completo (comunidade universitaria): 160 Euros

 

Profesorado

  • Antonio Fernández Álvarez

 

Sistema de avaliación

Evaluación continua baseada na asistencia ás clases presenciais e a realización de diferentes actividades a través da plataforma MooVi. como cuestionarios, exercicios de programación e tarefas de evaluación por pares.

 

Titulación

A superación dos estudos dará dereito a obter o diploma de Curso avanzado de posgrao en ferramentas esenciais para a ciencia de datos con Python pola Universidade de Vigo.