Máster dual de formación permanente en Información Xeoespacial

Máster

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1065/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

25/09/2023 – 24/09/2024

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

60.0 ECTS

Estado

Preinscrición

15 prazas

 

Descrición

O Máster dual en “Información xeoespacial” exponse como unha oportunidade para que os graduados de carreiras técnicas e/o científicas poidan mellorar a súa empregabilidade mediante o desenvolvemento de competencias e habilidades que lle permitan acceder ao emerxente sector das geotecnologías e a industria xeoespacial.

Ofrécese unha formación integral, cunha metodoloxía dual baseada na aprendizaxe teórica-práctica Universidade-Empresa, para xerar perfís profesionais demandados no momento actual e cun crecemento esperable en anos próximos, tendo en conta a aposta decidida do goberno rexional por este sector, tal e como se expón a continuación.

O Máster exponse cunha estrutura dual, de forma que os estudantes reciben unha base teórico práctica durante 3 meses na universidade, para continuar cun período formativo de 6 meses nas empresas, contando cunha axuda ao estudio de 700 €/mes e a alta na Seguridade Social, de forma que se facilite a inserción laboral dos egresados formados nos diferentes temas relacionados coas xeotecnoloxías e a industria xeoespacial.

 

Director/a:

Pedro Arias Sanchez, Henrique Lorenzo Cimadevila

Teléfono contacto:

647 343 152

Email contacto:

parias@uvigo.es, hlorenzo@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Colaboradores:

TELESPAZIO (Telespazio Ibérica), empresa coordinadora del proyecto GEOSUB

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición aberta
01/06/2023 – 04/09/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula
17/07/2023 – 11/09/2023

Inscrición / Matrícula

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

192 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

600 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, MOOVI / CAMPUS REMOTO UVIGO

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
4700 € 4230 € 3995 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 3995 € (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)

Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Obxectivos

O Máster Dual persegue desenvolver coñecementos e destrezas necesarias para desenvolverse profesional e persoalmente no sector das geotecnoloxías e a industria xeoespacial.

Isto inclúe os seguintes obxectivos específicos:

 • Adquirir unha visión global das geotecnoloxías: entender os desafíos da tecnoloxía e o seu impacto nos negocios.
 • Desenvolver capacidades dixitais con enfoque práctico, aprendendo a elixir e utilizar a tecnoloxía máis adecuada na consolidación dun negocio.
 • Comprender o fenómeno geodigital e incorporalo na orientación estratéxica dos proxectos nas organizacións.
 • Participar e liderar procesos de traballo colaborativos

 

Destinatarios

O Máster Dual está dirixido a é o de titulados universitarios en disciplinas científicas ou tecnolóxicas que desexen orientar a súa carreira profesional cara a empresas ou administracións públicas con interese na tecnoloxía xeoespacial.

Os ámbitos de interese deste colectivo poderán dirixirse cara ao desenvolvemento de sistemas de información xeográfica, consultoría en teledetección, desenvolvemento de aplicacións informáticas baseadas en xeoposicionamiento, computación de altas prestacións ou minería de datos. Tendo isto en conta poderán acceder ao Máster en Xeoinformática graduados das seguintes titulacións:

 • Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 • Grao en Enxeñería da Enerxía
 • Grao en Enxeñería Geomática e Topografía.
 • Grao en Informática.
 • Grao en Enxeñería en Tecnoloxías de Telecomunicación.
 • Grao en Enxeñería Aeroespacial
 • Grao en Enxeñería Forestal.
 • Grao en Enxeñería Agraria.
 • Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio.
 • Grao en Ciencias Ambientais.
 • Grao en Ciencias do Mar.
 • Grao en Arquitectura.
 • Grao en Enxeñería de Obras Públicas.
 • Grao en Tecnoloxía da Enxeñería Civil.
 • Grao en Enxeñería Industrial.
 • Grao en Matemáticas.
 • Grao en Física.
 • Grao en Química.
 • Grao en Bioloxía.
 • Grao en Xeoloxía.

 

Saídas Profesionais

O Máster Universitario en Xeoinformación integra as diversas disciplinas, metodoloxías e técnicas utilizadas para adquirir, programar e xestionar os datos e as aplicacións xeoespaciais. Estes datos son a clave das operacións científicas, administrativas, legais e técnicas implicadas no proceso de produción, xestión e desenvolvemento da información espacial e da súa aplicación en multitude de usos, desde os corporativos ata os persoais.

O Máster Universitario en Xeoinformación responde á demanda actual do mercado profesional,
cun programa de formación orientado a proporcionar a competencia profesional necesaria para
acceder a postos de traballo cos perfís seguintes:

 •  Técnico de SIG
 •  Cartógrafo
 •  Analista de sistemas SIG
 •  Consultor SIG
 •  Especialidade en desenvolvemento de xeoaplicaciones:
 •  Analista de aplicacións xeoespaciais
 • Desarrollador de aplicacións xeoespaciais
 •  Desarrollador de aplicacións móbiles intelixentes
 •  Especialidade en xestión da xeoinformación
 •  Responsable do SIG corporativo de administracións públicas ou empresas
 •  Xerente ou emprendedor responsable de produtos ou servizos de información xeoespacial
 •  Director de proxectos científicos, públicos ou comerciais de aplicacións e servizos de información xeoespacial
 •  Os técnicos que se forman no Máster obteñen as competencias así como coñecementos e experiencia para traballar nun amplo abanico de áreas e sectores, entre os cales:
 •  Axencias gobernamentais e administración pública en xeral
 • Institucións e centros académicos e de investigación
 •  Empresas provedoras de servizos de SIG e de servizos de xeoinformación
 •  Empresas usuarias de servizos de SIG e de servizos de xeoinformación
 •  Empresas de xeomárketing, seguros e servizos financeiros
 •  Enxeñerías e gabinetes de urbanismo
 •  Consultoras e empresas provedoras de servizos

 

Competencias Específicas

 • CE1 Que os alumnos adquiran coñecementos básicos en topografía, xeodesia, fotogrametría, tecnoloxía LiDAR, sistemas de posicionamento global e sistemas hidrográficos.
 • CE2 Que os alumnos adquiran coñecementos básicos de programación e manexen variables e sentenzas de control, así como que obteñan a capacidade de desenvolver algoritmos.
 • CE3 Que os alumnos aprendan a deseñar bases de datos e a realizar un modelado conceptual da información.
 • CE4 Que os alumnos adquiran coñecementos básicos en arquitecturas clienteservidor e arquitecturas de aplicacións web.
 • CE5 Que os alumnos sexan capaces de realizar modelado conceptual (obxectos, campos e redes), modelado lóxico, (vectores, raster e grafos), arquitecturas SIG, indexación espacial e modelado da información espazo temporal.
 • CE6 Que os alumnos coñezan os conceptos básicos de procesamento espacial, funcións vectoriais, funcións ráster, análises de terreo, interpolación, predición espacial, funcións sobre redes, geoprocesos en bases de datos e xeoprocesos de diferente software comerciais.
 • CE7 Que os alumnos coñezan os diferentes modelos de datos 2D e 3D, modelos temporais, xeovisualización de datos, operacións en 3D, visualización de ferramentas de escritorio, creación de cartografía, e visualización web.
 • CE8 Que os alumnos coñezan os fundamentos da interoperabilidade e infraestruturas de datos espaciais, software e fontes de datos existentes, así como aplicacións en infraestruturas de transporte, minería, enxeñería forestal, xestión de residuos, plan urbanístico, xestión ambiental e xestión do medio mariño.
 • CE9 Que os alumnos comprendan os fundamentos da computación de altas prestacións, así como que sexan capaces desenvolver algorítmica específica.
 • CE10 Que os alumnos coñezan as principais ferramentas de minería de datos espazo-temporais e que poidan desenvolver algorítmica en base a ela.

 

Competencias Transversais

 • CT1 Poder integrar as informacións e datos achegados por diversos técnicos e ferramentas na redacción de conclusións de acción.
 • CT2 Ser capaces de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenvolvemento de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito Científico/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade.
 • CT3 Saber transmitir dun modo claro e sen ambigüidades a un público especializado ou non, resultados procedentes da investigación científica e tecnolóxica ou do ámbito da innovación máis avanzada, así como os fundamentos máis relevantes sobre os que se sustentan.
 • CT4 Concibir a Geoinformática como unha ferramenta de traballo transversal de aplicabilidade a multitude de sectores.

 

Condicións de acceso

As persoas aspirantes deberán reunir algún dos seguintes requisitos:

 • Estar en condicións de poseer un título universitario oficial español ou Estado do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte no país expedidor do título para o acceso aos ensinos de máster, no intre de facer a súa matrícula.

As persoas aspirantes con titulación estranxeira expedida por unha institución de educación superior non pertencente a un estado do EEES poderán acceder aos estudos de máster se cumpren
algún dos seguintes requisitos:

 • Estar en posesión dun título expedido por un sistema universitario estranxeiro e que estea homologado a un título español que habilite para o acceso aos estudos de máster.
 • Posuír un título expedido por un sistema universitario estranxeiro, alleo ao EEES, e sen homologación, coa comprobación previa de que o título expedido polo sistema universitario estranxeiro acredita un nivel de formación equivalente ao correspondente título español de grao e que faculta no país expedidor do título para o acceso aos estudos de máster. 

INCOMPATIBILIDADES

Non estar traballando nin disfrutando de bolsas ou contratos incompatibles con estar dado de alta na Seguridade Social durante o periodo de estancia en empresas

 

Criterios de selección

A idoneidade dos candidatos prerexistrados será avaliada pola Comisión Académica do Máster.

Os criterios de admisión ao título serán definidos pola Comisión Académica tomando en consideración os seguintes aspectos e a afinidade á xestión de datos xeoespaciais:

 1. Titulo de acceso 25 %
 2. Nota media do expediente do título de acceso 10 %
 3. Outros títulos (máster) 25 %
 4. Experiencia investigadora/profesional relacionada 20 %
 5. Entrevista persoal (opcional) 20 %

A Comisión Académica avaliará as inscricións realizadas e publicará a lista de persoas admitidas/excluídas nas seguintes datas: 16 de xuño, 21 de xullo e 5 de setembro.

 

Metodoloxía

NÚMERO DE CRÉDITOS QUE TEN QUE SUPERAR O ESTUDANTE: 60 ECTS
Nº de créditos teóricos: 12 ECTS
Nº de créditos prácticos: 12 ECTS
Nº de créditos de prácticas externas: 24 ECTS ☒ Prácticas externas obligatorias
Nº de créditos Traballo Fin de Mestrado: 12 ECTS

 

Materias

id nome caracter créditos
200299 Introducción a la Programación en Python Obligatoria 3.0
200300 Gestión de Datos Espaciais Obligatoria 3.0
200301 Adquisición y Procesamiento de Imágenes Obligatoria 3.0
200302 Adquisición y Procesamiento LIDAR Obligatoria 3.0
200303 Geointelixencia Computacional Obligatoria 3.0
200304 Proyectos y Aplicaciones Geoespaciales Obligatoria 3.0
200305 Seminario de Geotecnoloxías Obligatoria 6.0
200306 Prácticas en empresa Obligatoria 24.0
200307 Trabajo Fin de Máster Obligatoria 12.0

 

Observacións sobre as prácticas

Prácticas curriculares de 6 meses en empresas (febreiro-xullo)

Axuda ao estudo de 700,00 €/mes brutos

Alta na seguridade social (non da dereito a prestación por desemprego)

Seguro de accidentes

INCOMPATIBILIDADES:

 • Non ter relación contractual algunha coa empresa ou institución na que se vaian a realizar as prácticas.

 • Non estar traballando nin disfrutando de bolsas ou contratos incompatibles con estar dado de alta na Seguridade Social durante o periodo de estancia en empresas

NOTA:

As prácticas externas no suporán, en ningún caso, unha relación laboral coa empresa

 

Avaliación

A avaliación das materias levará a cabo mediante un procedemento de avaliación continua.

Para a obtención do título será necesario superar os 60 créditos previstos.

 

Titulación

MÁSTER DUAL EN INFORMACIÓN XEOESPACIAL