Análise avanzada da información (Microsoft EXCEL)

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería informática e de sistemasCódigo: TCS:1062/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

26/05/2023 – 30/06/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4.0 ECTS

Estado

En curso

38 prazas

 

Descrición

No ámbito da análise da información, os avances que se produciron – e estanse producindo – nos últimos anos, esixen sen dúbida a posta ao día do persoal relacionado. A Universidade de Vigo, consciente da importancia da formación continua neste sector, ofrece a posibilidade de formarse a través deste e outros cursos. O profesorado que vai impartir este curso ten unha titulación, coñecementos e experiencia industrial adecuados ao contido do curso que se pretende impartir e, aínda que a análise de información é unha parte do contido dalgunhas materias, é imposible impartilo, nun curso de primeiro ou segundo ciclo, coa profundidade e extensión práctica que se vai a facer aquí con Microsoft Excel, unha das ferramentas informáticas máis utilizadas nas industrias da nosa contorna.

 

Director/a:

Jose Ignacio Armesto Quiroga

Email contacto:

armesto@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/02/2023 – 23/05/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
15/03/2023 – 23/05/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

40 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería Industrial (sede campus)

 

Horario

Venres, de 15:30h a 20:30h. Sábados, de 9.00h a 14:00h.

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
180 € 162 € 153 €

Observacións aos prezos
Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 153,00 €. Subir documentación á aplicación no prazo de matrícula (instrucións)

 

Obxectivos

Obter os coñecementos básicos necesarios para analizar de forma avanzada información con Microsoft Excel.

A través deste curso, búscase que o alumno poda:

 • Crear informes profesionais con táboas dinámicas sobre los datos obtidos
 • Desenvolver formularios e informes
 • Crear e utilizar diversas plantillas de fórmulas y funciones
 • Automatizar tarefas cotiás que se realizan en las follas de cálculo

 

Destinatarios

Orientado ao alumnado Universitario de segundo ciclo e profesionais interesados en obter os coñecementos avanzados necesarios para analizar a información mediante a folla de cálculo Microsoft Excel.

 

Saídas Profesionais

As persoas participantes aprenderán os coñecementos avanzados necesarios para analizar a información mediante a folla de cálculo Microsoft Excel.

 

Competencias Específicas

 • CE1. Iniciarse nos principios de tratamento da información con Microsoft Excel
 • CE2. Adquirir capacidades técnicas para a análise avanzada de información mediante táboas dinámicas, gráficos dinámicos, cadros de mando, gráficos avanzados, validación avanzada de datos, listas avanzadas, análise estatística, fórmulas matriciales e control de datas
 • CE3. Adquirir capacidades técnicas no uso das ferramentas avanzadas de Microsoft Excel mediante o uso de PowerQuery para importación, transformación e reparación de datos e o uso de PowerPivot para a análise de datos
 • CE4. Adquirir capacidades técnicas para a creación e execución de macros
 • CE5. Adquirir capacidades técnicas para o intercambio de información con outras ferramentas

 

Competencias Transversais

 • CT1. Resolución de problemas
 • CT2. Creatividade
 • CT3. Uso de las TIC
 • CT4. Búsqueda de información
 • CT5. Autoaprendizaxe e autoanálise

 

Condicións de acceso

 1. Titulados/as universitarios/as.
 2. Titulados/as de formación profesional.
 3. Alumnos/as universitarios/as.
 4. Alumnos/as de formación profesional.
 5. Profesionais directamente relacionados coa especialidade que cumpran os requisitos de acceso á universidade.

Será condición imprescindible que cada rexistrado/a dispoña dun computador portátil co que asistirá a todas as clases do curso.

 

Criterios de selección

Orde temporal de solicitude de inscrición.

 

Materias

id nome caracter créditos
200288 Análisis avanzado de la información (Microsoft EXCEL) Obligatoria 4.0

 

Avaliación

Para a avaliación dos alumnos terase en conta:

 1. Asistencia presencial ás clases (polo menos 75% das sesións)
 2. Realización, coa tutela do equipo docente, dos traballos asignados que permitan a posta en práctica e verificación dos coñecementos impartidos no mesmo

Data límite entrega traballos (primeira oportunidade): 01/07/2023

Data límite entrega traballos (segunda oportunidade): 08/07/2023