Advanced Trading 2023

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Código: TCS:1045/2
Área de interese principal: Xurídico Social | Área de interese secundaria: Xurídico Social

Inicio e fin

08/01/2023 – 10/03/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

3.0 ECTS

Estado

Finalizado

100 prazas

 

Descrición

Dirixido a:

1.Titulados/as universitarios de primeiro, segundo e terceiro ciclo e membros alumni
2.Alumnos/as dá universidade de graos e posgraduados, PAS, e resto de membros da comunidade universitaria
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, a condición de que reúnan
os requisitos legais para cursar estudos universitarios,
4. Alumnos/as matriculados e declarados aptos de calquera edición do curso de Formación
de Introdución á Bolsa do _vicerreitorado de formación permanente e posgraduado da Universidade de Vigo.
5. Desempregados
6.De forma excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos/as
do curso, poderán ser admitidos os mesmos profesionais relacionados coa
especialidade que non reúnan vos requisitos legais de acceso á universidade.

 

Director/a:

Jose Luis Saez Ocejo, Jorge Eduardo Vila Biglieri

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
08/01/2023 – 10/02/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
08/01/2023 – 10/03/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

25 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Facultade de ciencias económicas e empresariais

 

Horario

Venres de 16:00 a 21:00 horas

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
112 € 100.8 € 95.2 €

Observacións aos prezos
Prezo xeral: 112 ? Comunidade Alumni UVigo: 100 ? Comunidade Universitaria UVigo: 95 ? Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 95 ? (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula) Instruccións para subir documentación: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://eafp.uvigo.gal/docs/Instrucions_adxuntar_imprimir_documentacion.pdf

 

Obxectivos

O alumno obterá suficiente nivel para poder operar con éxito o programa de deseño asistido por computadora CatiaV5, e poderá levar a cabo deseños con sólidos e superficies, así como os planos necesarios para a fabricación e a elaboración de programas de mecanizado

 

Destinatarios

O presente curso, vai dirixido a titulados universitarios de 1º e 2º ciclo, alumnos/as da universidade e profesionais relacionados coa negociación bolsista a condición de que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios; de forma excepcional sempre que non superen o 50% do total de alumnos/as do curso, poderán ser admitidos os estudantes doutras ramas, outros profesionais, para estudantes do Programa de Maiores, que estean ou estean matriculados no citado Programa da Universidade de Vigo e público en xeral.
Igualmente e por similitude, esta materia tamén complementaría os coñecementos de titulacións relacionadas coa economía financeira concentradas nos plans de estudos das titulacións do Grao de Comercio, Grao de Dirección e Administración de Empresas, grao de Economía, Grao de Dereito, Grao de Relacións Laborais, Graos de Enxeñería e Telecomunicacións e titulacións extintas de plans antigos similares.
Este curso contémplase tamén como continuación do curso de Formación de “Introdución á Bolsa”, celebrado en novembro de 2022.
Unha vez finalizado o presente curso os alumnos poderán realizar prácticas durante 3 meses para perfeccionamento do trading

 

Competencias Específicas

1. Seleccionar o mellor activo financeiro cotizado en función das súas necesidades e preferencias de investimento.
2. Recoñecer e analizar de forma crítica a evolución dos mercados financeiros nacionais e internacionais.
3. Analizar a evolución de diferentes activos a través dos indicadores básicos de Análises
4. Realizar operacións de compra e venda de valores a través dun software profesional de trading, nunha entidade financeira e en tempo real.

 

Criterios de selección

Orde de matriculación rigorosa e abono das taxas de matrícula ata esgotar
as prazas dispoñibles. A preinscrición e a matrícula son seguidas e directas.

 

Materias

id nome caracter créditos
200185 Presentación de la plataforma tradeworkstation Obligatoria 0.3
200186 Nuevos mercados. Obligatoria 0.3
200187 Presente y futuro de las cryptos Obligatoria 0.3
200188 Nuevas formas de inversión Obligatoria 0.2
200189 Aspectos teóricos TWS versión móvil Obligatoria 0.2
200190 Presentación de la plataforma tradeworkstation. Aspectos prácticos Obligatoria 0.2
200191 Análisis técnico e indicadores Obligatoria 0.2
200192 Psicología del trading Obligatoria 0.2
200193 Nuevas formas de inversión Obligatoria 0.3
200194 Valoración final de carteras Obligatoria 0.3

 

Avaliación

Para a avaliación dos alumnos terase en conta:
1º Asistencia presencial ás clases (mínimo 80% sesións completas do curso)
presencial. Admítese conexión on-line a través de Campus Remoto e presencial
3º Realización dos traballos que lles sexan asignados. O intercambio de información
e a entrega dos traballos xestionarase a través de Moovi e/o directamente nas
clases e sesións síncronas
4º Proba de avaliación, tipo-test, último día do curso

 

Titulación

Diplona de curso de formación universitaria en Advanced Trading 2023