Programa universitario para o emprego e a vida autónoma

Ámbito: InterdisciplinarCódigo: PMDI21

Datas

04/10/2021 – 30/06/2022

Modalidade

Presencial

Créditos

40 ECTS

Campus

Vigo

12 prazas

 

Descrición

O Programa ten como obxectivo dotar ao estudantado de competencias que melloren a súa autonomía, formación académica e preparación laboral como cidadás activos. As actividades formativas realizaranse no Campus Universitario de Vigo en convivencia cotiá coa comunidade universitaria co obxectivo de acadar o enriquecemento que aporta a diversidade. O título desenvólvese en colaboración coa Asociación Down Vigo, entidade especializada na atención a persoas con Síndrome de Down e diversidade intelectual que mediante o programa de formación ALIDA proporcionan unha resposta á necesidade de familias e persoas con diversidade intelectual.

Estes ensinos están financiado polo “Programa Unidiversidad curso 2021-2022: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil” da Fundación ONCE e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

 

Director/a académico

María Ainoa Zabalza Cerdeiriña

Contacto

Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
986 813 587 | vicinternacionalizacion@uvigo.gal
Asociación Down Vigo
986 201 656 | alida@downvigo.org

Período de preinscrición:

06/09/2021 – 10/09/2021

Período de matrícula:

22/09/2021 – 30/09/2021

> RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA O EMPREGO E A VIDA AUTÓNOMA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022.

Modalidade

Docencia presencial/virtual

600 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

200 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Horario
As clases terán lugar de luns a venres entre as 9.30 e as 14.00 horas (descanso de 30 minutos) de acordo co calendario académico da Universidade de Vigo.

Lugar de impartición
Bilioteca Central, Campus Universitario de Vigo

 

Prezos

A matrícula estará subvencionada na súa totalidade.

Obxectivos

 • Proporcionar formación universitaria a mozos e mozas con discapacidade intelectual enfocada a mellorar a súa autonomía, a súa formación académica e a súa preparación laboral.
 • Dotar a estes/as estudantes de habilidades e competencias necesarias para aumentar as súas posibilidades de inclusión social e laboral.
 • Desenvolver experiencias inclusivas e de normalización dentro da Comunidade Universitaria da UVigo.
 • Facilitar unha formación integral e personalizada para que os mozos e mozas con discapacidade intelectual poidan participar como membros de pleno dereito na súa comunidade.
 • Implicar á UVigo na inclusión social de persoas con discapacidade intelectual a través da formación e a mellora da súa empregabilidade.
 • Ofrecer a oportunidade as persoas con discapacidade de continuar co seu ciclo formativo, accedendo a estudos universitarios e aprender da experiencia universitaria na UVigo.

Destinatarios/as

Poderán solicitar a prescrición no programa as persoas con idades comprendidas entre 18 e 29 anos, con discapacidade intelectual recoñecida igual ou superior ao 33 % e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

As persoas solicitantes teñen que acreditar estudos formativos preuniversitarios adecuados para o aproveitamento da formación e deberán poder desprazarse con autonomía ao Campus Universitario. Ademáis deben manisfestar o seu desexo de formarse e ter unha conduta social axustada para garantir unha inclusión adecuada nunha contorna inclusiva como é a universidade.

Criterios de selección

A Comisión Académica do título, tras unha avaliación psicopedagóxica, valorará a idoneidade das persoas solicitantes e decidirá a selección do estudantado participante no programa. Terán prioridade as persoas solicitantes que superaron o primeiro curso de formación do programa ALIDA. Así mesmo, na selección terase en conta un equilibrio entre homes e mulleres, asegurando o acceso igualitario ao programa de homes e mulleres para seguir avanzando no 5 Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Calendario

 • Data de inicio do primeiro cuadrimestre: 4 de outubro de 2021.
 • Data de fin do primeiro cuadrimestre: 28 de xaneiro de 2021.
 • Data de inicio do segundo cuadrimestre: 31 de xaneiro de 2022.
 • Data de fin do segundo cuadrimestre: 30 de xuño de 2022.

Programa

Trátase dunha formación interdisciplinar para a mellora da empregabilidade, as competencias sociolaborais e favorecer a inclusión laboral das persoas con discapacidade intelectual. Os profesionais de Down Vigo, exercen a docencia directa en determinadas materias en colaboración co equipo docente da Uvigo, e realizan apoios activos dentro da aula, actuando como especialistas en pedagoxía terapéutica.

As materias son de carácter anual. Pode atopar máis información aquí.

 • Comunicación e atención ao/á cliente II
 • Empresa II
 • Matemáticas Aplicadas II
 • Ética e Sociedade II
 • Informática aplicada á xestión comercial II
 • Habilidades Emocionais II
 • Expresión e Comunicación II
 • Economía II
 • Finanzas II
 • Inglés II
 • Prácticas en empresas ordinarias

Comisión Académica

 • Coordinadora: María Ainoa Zabalza Cerdeiriña, profesora contratada doutora do departamento de Didáctica e Organización Escolar da Universidade de Vigo.
  María Reyes Fernández González, profesora do departamento Análise e Intervención Psicosocioeducativa da Universidade de Vigo.
 • Secretaria: María Ángeles Villar Lemos, técnica superior de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo.
 • Vogal 1: Miguel Estévez Davila, responsable de formación, Down Vigo.
 • Vogal 2: Antía Vaamonde García, coordinadora de programas inclusivos, Down Vigo.
 • Vogal 3: Ricardo Corderí Salgado, xefe da sección de Extensión Universitaria e responsable da Unidade de Atención á Diversidade, Universidade de Vigo.
 • Vogal 4: Henar Quintas Salgado, directora da área de Responsabilidade Social e Cooperación, Universidade de Vigo.
 • Vogal 5: Raquel Gandón Chapela, técnica superior de Calidade, Universidade de Vigo.

Sistema de avaliación

Asistencia polo menos ao 75 % das horas totais e aproveitamento adecuado do curso.

Titulación

A superación da formación dará lugar á obtención dun título propio da Universidade de Vigo: “Formación para o emprego e a vida autónoma”.